مجلس و کابينه روحاني

Shargh - - صفحه اول - صادق زيباکلام . استاد دانشگاه

انتقاداتي که چینــش کابینه جدیــد در روزهــاي اخیــر بــه همراه آورده، گویا ســبب شــده زمزمههایــي در میــان برخــي فراکسیونها نسبت به دادن رأي کبود به شــماري از وزراي پیشنهادي، مطرح شود. بــه نظر ميرســد انتقاداتــي که این روزها نســبت بــه وزراي پیشــنهادي مطرح شــده، این شــائبه را به وجود آورده باشــد که پــس رأيدادن به برخي گزینهها، خیلي هم کار نادرســتي نباشــد. البته این درســت اســت که نمایندگان مجلــس از این حق برخوردارنــد که به هرکــدام از وزرا به هر دلیلي که دارند، رأي اعتماد ندهند؛ اما نباید از این مهم غافل شــد گلایههایي که متوجه کابینه پیشــنهادي شده، بیشــتر به آنچه دکتــر روحاني انتخــاب نکردهاند، صورت گرفته تا آنچه انتخاب کرده است. به عبارت دیگر، نارضایتي منتقدان، لزوما از بابت این نیســت که چرا این افراد بــراي تصدي وزارتخانهها معرفي شــدهاند؛ بلکه انتقادات آنها از بابت انتخابنشدن زنــان و کمتوجهــي به برخي اقلیتهاســت که در انتخابات 29 اردیبهشــت مشارکت بالایي داشتهاند. این انتقادات نباید بهانهاي شوند براي رأيندادن به برخي از وزراي پیشنهادي، بنا بر انگیزههاي شخصي یا مطالباتي که ممکن اســت خداي نکرده از برخي وزرا صــورت گرفته بوده باشــد و چون آن مطالبات تحقــق نیافتهاند، حالا اقدام بــه دادن رأي کبود به وزیر پیشــنهادي کنند. واقعیت آن است که کارنامه وزرایي که دوباره به مجلس معرفي شدهاند، اگر از متوســط کابینه اول دکتر روحاني بالاتر نبوده باشد، یقینا پایینتر هم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.