پول خُرد و مرگ دولت مدرن

Shargh - - صفحه اول - کيومرث اشتريان . استاد دانشگاه تهران

پول خُــرد الکترونیکــی )بیت کویــن( امــروز در بــازار تهران حــدود ســههزارو 200 دلار خریدوفروش میشــود. چگونه ایــن پدیــده میتواند بــه مرگ دولت مدرن بینجامد؟

«بیت کوین» چیست؟!

هر واحــد بیت کوین یک رمز اســت؛ مثلا اگر 10 رمز داشــته باشید، 10 واحد «بیت کوین» دارید. هیچ چیز مادیاي مثل طلا یا نقره، پشــتوانه «بیت کوین» نیست. تنها چیزی که اینجا ایفای نقش میکند، فقط یک رمز اســت! پس پشــتوانه مادی و شناختهشده ســنتی را از مفهوم پول ســلب کرده و چیزی را که تاکنون وجود داشته، زیر ســؤال میبرد و یک اعتبار «درحالساختهشدن» را بهجای طلا میگذارد. افراد با خریدوفروش این اعتبارِ مجــازی، به تدریج به آن بها میدهند و یک «برساخته اجتماعی» جدید خلق میشــود؛ یعنی یک ارزش جدید از ســوی افراد )و نه ضرورتا شهروندان یک کشــور( به تدریج ساخته شــده و مورد قبول جهانیان قرار میگیرد؛ کمااینکه این ارزشِ برســاخته، تاکنون به تدریج جای خود را باز کرده اســت. فرض کنید همین مفهوم را به حوزه آموزش و استخدام ببریم: من یک شرکت خصوصی دارم و تنهــا افرادی را که یک مــدرک فرضی به نام «فیباش» دارند، استخدام میکنم. این مدرک، حاصل آموزشهای خاص یــا بازیهای رایانــهای در امور اداری، مدیریت و استراتژی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.