بازخوانی دیدار وزیر علوم احمدینژاد با وزیر رژیم اسرائيل

Shargh - - صفحه اول -

«یک نفر وارد اتاق شــد و مشغول مذاکره با او بودیم. البته مذاکره هم نه، چون نیمســاعت وقت بود، صحبتهای متفرقه میکردیم. اینکه میگویم حرف شــما ضد انقلاب اســت ». مهدی زاهدی در ادامه گفتوگو با سایت «جماران» چیزهایی گفته که خبرنگار صرفا به همین جمله کوتاه اکتفا کرده اســت: «توهین میکند». خبرنگار پرســیده «آقای زاهــدی این طــرز صحبت اصلا صحیح نیســت ،» زاهدی هــم پاســخ داده «نخیر. کســی که حرف ضدانقلابــی بزند ســزایش همین اســت». دیدار نابغــه ریاضی کرمــان و وزیر وقت علــوم دولت احمدینژاد با وزیر علوم رژیم اسرائیل در سال 87 تا مدتی از تیررس مــردم دور مانده بود، اما هنگام احتمال سفیرشــدنش در یکی از ســفارتخانههای کشــورهای خلیج فارس فاش شد، آنهم از جانب یک ســایت اصولگرا و به گفته زاهدی یک «سایت نزدیک به بچهمسلمانها». نام مهدی زاهدی برای دانشــجویان منتقد همواره با پدیده «دانشــجوی ســتارهدار» پیوند خورده اســت. در دوره او پروژه ستارهدارکردن دانشجویان منتقد به بالاترین سطح خود رســید. گرچــه او در گفتوگویی با مهر بهکل مســئله را تکذیب کــرده و آن را محصــول دوره ســیدمحمد خاتمــی و مصطفــی معین دانســته است. زاهدی در 23 مرداد 1384 از سوی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شد و با کسب 144 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.