ظریف: ترامپ میخواهد ایران را مقصر نشان دهد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: درحالیکه گمانهزنیها مبنی بر خروج ترامپ از برجام در ماه اکتبر جدیتر شده است، دونالد ترامــپ یک بار دیگر درباره عملکــرد ایران گفته «فکر نمیکنم آنها به روح این توافق عمل کرده باشند و اگر به آن پایبند نباشند، فکر میکنم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.