حضور مقام معظم رهبری در منزل خانواده شهدای مشهد

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه حفظ و نشــر آثار حضرت آیــتالله خامنهای:

حضرت آیتالله خامنهای در جریان ســفر اخیرشــان بــه مشــهد مقــدس و زیارت حــرم مطهــر حضرت علی بنموسیالرضا)علیهالسلام(، در منزل شماری از خانوادههای شهدا حضور یافتند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.