هيچ بهانهاي حم براميدراضاكن سعارتففدرادگرههمنجمز اص كعرنادننلااحطزلبزنان وجود ندارد

Shargh - - سیاست -

شرق: نخســتين کنگره مجمع زنان اصلاحطلب روز گذشته در ســالن قلم کتابخانه ملي و اسناد رسمي با حضور اعضــا و نيز برخي از چهرههاي سياســي از جملــه محمدرضا عارف رئيس فراکســيون اميد مجلس برگزار شــد. ســخنرانان اين نشست اعم از زهرا شــجاعي رئيس مجمع، شــهيندخت مولاوري معاون رئيسجمهوري در حقوق شهروندي و زهرا صدراعظمنوري از اعضاي شــوراي شــهر پنجم، از حضورنداشــتن وزير زن در کابينــه دوازدهم انتقاد کردنــد. ايــن ســخنرانان در عينحــال موانعي که تاکنــون مانع از حضور زنان در عرصههاي سياســي و مديريتي شده را برشمرده و خواستار تغيير نگاه به اين موضوع شدند.

امیدوارم به يک حزب فراگیر اصلاحطلب دست يابیم

محمدرضا عارف در اين کنگــره هم نقدهايي را بــه جريان اصلاحات وارد دانســت و هــم از برخي رفتارهاي زنان در حــق يکديگر گلايه کرد. عارف در ابتداي سخن با اشاره به انتخابات شوراي شهر پنجم گفت: اگر باورمان شــود که شايســتگي من موجب رأيآوري شده است، گرفتار ميشويم و اين گرفتاري در گذشــته ما را در مســيرهاي خطرناکي سوق داد، عارف در ادامه گفت: اگر شعار ما در دهه ۹0 اخلاق و عقلانيت بوده، بهخاطر عدم فراموشي مردم است. در تهران فضاســازي و هجمهها را ديديد و ريشه آن روي افراد بود. او افزود: وقتي بنا شد نامنويسي کنيم که کســاني در ليســت قرار بگيرند، ۶00 نفر ثبتنام کردنــد کــه در نهايت به 150 نفــر و در ادامه به ۲1 نفر رســيديم و اين جزء افتخارات ماســت. او با بيان اينکه همه بايد بدانند اين ســرمايه به دليل گفتمان اصلاحات است و به هيچ حزبي تعلق ندارد، گفت: من اميــدوارم در آينده نزديک به يــک حزب فراگير اصلاحطلــب دســت يابيم ولــي تا رســيدن به آن شــرايط، چارهاي جز حرکت جبههاي نداريم. عارف اضافه کــرد: در زمان انتخابــات مجلس ما حرکت ائتلافي کرديم و طبيعي است که برخي افراد پس از ورود بــه مجلس در مقابل ما قرار بگيرند که گرفتند ولــي اين بهانه ديگر در انتخابات شــوراها پذيرفتني نيست؛ چون هر ۲1 عضو شورا اصلاحطلب هستند.

نگرانیم که رفتارهاي فردي و شخصي ضربه بزند

او با تأکيــد بر اينکه همه بايــد پايبند به گفتمان باشــند، بيان کرد: ما نگرانيم کــه رفتارهاي فردي و شخصي به گفتمان ضربه بزند. تجربه سال 80 نبايد تکرار شــود. رقيب و طرف مقابل طبيعي اســت که بخواهد وحدت و انســجام ما را برهم زند ولي همه ما موظف به حفظ مسئوليت گفتماني خود هستيم.

او بــا بيــان اينکه شــوراي تهــران ميداند چه هجمههايي ســر ليست تهران به ما وارد شد، يادآور شــد: اين امانت را بايد حفظ کنيم. بايد در انتخابات ۹8 نشــان دهيم که درســت امانتــداري کرديم. ما انتظار داريم يک صدا از شش عضو زن شوراي شهر تهــران بيرون بيايد. عــارف با بيان اينکــه بايد براي حفظ انسجام چارهانديشــي کنيم، عنوان کرد: مردم با اعتماد مجدد به جريان اصلاحات در انتخابات ۹۶ اســتقبال خود را به اين جريان نشان دادند و ما بايد اين اعتماد را حفظ و پاسداري کنيم.

امروز زمان رقابت زنان با يکديگر نیست

او در بخــش ديگــري از ســخنان خــود درباره فعاليتهــاي زنان با بيــان اينکه براي رســيدن به جايگاه اصلي زنان بايد تشکلهاي زنانه ايجاد شود، گفت: ما نياز به تشکلهاي زنان داريم. در پايان سال ۹5 نرخ مشــارکت اقتصادي زنان 50 درصد کمتر از مردان اســت و اين در حالي اســت کــه بيش از 50 درصــد فارغالتحصيلان ما زنان هســتند. الان هيچ بهانهاي براي اســتفادهنکردن از زنــان وجود ندارد. بايد چارهانديشــي شــود که چرا هنوز نرخ مشارکت زنان کمتر اســت. عارف با بيان اينکــه زنان بهجاي رقابــت با هم بايــد رفاقت و همــکاري کنند، گفت: نتيجه رقابت زنانه حذف يکديگر بوده اســت. امروز زمان رقابت زنان با يکديگر نيســت. بايد مبنا رفاقت باشد.

دنیا مجاب شده تا براي کاهش تنشها وزير دفاع زن باشد

او با اشــاره به عدم حضور زنــان در ميان وزراي پيشــنهادي گفت: دنيا مجاب شــده اســت تا براي کاهش تنشها وزير دفاع زن باشــد، اما در ميان وزرا زني وجــود ندارد. اين همه بهخاطر دولت نيســت. بايد بررســي شــود که ريشــه کجاســت؟ بخشي از مشکلات هم متوجه زنان است.

رئيس فراکســيون اميد ادامه داد: راهبرد جريان اصلاحات مشــخص اســت و آن افزايش مشارکت و حضور تأثيرگذار زنان اســت. ســهميه ۳0درصدي زنان در ليســتها نيز بر اين مبنا ايجاد شد. عارف با بيان اينکه خوشبختانه فراکســيون زنان، فراکسيون موفقي اســت، گفت: در شــوراها در تهران و برخي کلانشهرها حضور زنان افزايش يافته است ولي بايد بررسي شود که به چه دليل نتوانستيم موفق شويم.

او با بيان اينکه برخي گلايهها اين نيســت که چرا زنان نيستند بلکه اين است که چرا من نيستم، عنوان کرد: البته اين مســئله در مردان نيز وجود دارد و ۹8 درصد گلايهها و هجمهها نيز به همين خاطر است. ما بايد آماده انتخابات ۹8 باشــيم و تلاش کنيم زنان در آن انتخابات حضور و تأثير بيشتري داشته باشند.

احزاب زنان تفکیک جنسیتي نیست

زهرا شــجاعي هــم در اين کنگــره تأکيد کرد: در جامعه مــا تبعيض بين زنان و مردان وجود دارد که ما بايد در جهت عدالت جنسيتي وارد ميدان شويم. ما بــاور داريم بين زن و مرد تفــاوت وجود دارد اما اين تفاوت نبايد بابت تبعيض شود. او درباره مجمع زنان اصلاحطلب در بين احزاب سياسي عنوان کرد: احــزاب زنان با يک رويکرد تخصصــي که در دنياي زنان دارند، وارد عرصه سياسي کشور شدهاند. قصد ما اين اســت در جهت آن عقبماندگي که درتاريخ اين سرزمين در جامعه زنان وجود دارد، گام برداريم. شــجاعي تأکيد کرد: احزاب زنان تفکيک جنســيتي نيســت، بلکــه تخصصيکردن حرکت زنان اســت. او افــزود: اين مجمع با ســرمايه زنان از زمان دولت اصلاحات به کار خود ادامه ميدهد. ما قصد داريم خدمت را جايگزين کسب قدرت، رفاقت را جايگزين رقابت و خردورزي را جايگزين جهل کنيم.

متهم ميشــويم که دنبال وکیل و وزيرشدن زنان هستیم

شــهيندخت مولاوردي هم در اين کنگره با تأکيد بر اين نکته که در دولت يازدهم کارهاي خوبي براي جامعــه زنان انجام گرفته اســت، گفــت: در دولت دوازدهم بحثهايي مطرح اســت و ما بعضا متهم ميشــويم که دنبال وکيل و وزيرشدن زنان هستيم، خير اينچنين نيســت ما به دنبال عدالت اجتماعي هســتيم که زمينههاي آن در برنامه ششــم توسعه فراهم شده است.

او با ابراز اميدواري از اينکه بعد از هشــت ســال دولت يازدهم و دوازدهم و پنج ســال برنامه ششم گامهاي خوبي در حوزه زنان برداشــته شود، گفت: گروههايي براي ارتقاي زنان مدير تشــکيل شــدهاند. وزرا را ملزم کرديم که يک معاون زن داشــته باشند و با وزارت کشــور نيــز تفاهمنامه داشــتيم. به نظر ميرســد با اجراي اين برنامه ديگــر توجيهي براي کنارگذاشــتن زنان نداريم. دستيار ويژه رئيسجمهور در امــور حقوق شــهروندي ادامــه داد: ديداري با معاون اول رئيسجمهور داشــتيم که در آن نشست گفتند ما مطالبات زنان را ميدانيم. فهرستي از زنان خواســتند که ارائه شــد. مولاوردي در خاتمه تأکيد کرد: من شــاهد هســتم که تلاشهاي زيادي براي بهکارگيري زنان انجام گرفت، اما چه کنيم که نشــد و هنوز نقطه ســر سطر هســتيم. همکاري شبکهاي را بين مردان بهخوبي مشــاهده ميکنيم که بايد اين ويژگي در زنان هم وجود داشته باشد.

زهــرا صدراعظمنوري هم در ايــن کنگره با بيان اينکه جريان اصولگرايي از سال 8۴ تلاش بسيار کرد تا انديشــه و جريان اصلاحطلب را حذف کند، گفت: اصولگرايان در اين راه از هر تلاشي فروگذار نکردند و حتي با ايجاد جريان اصلاحطلب بدلي سعي کردند تا در راه اصلاحطلبي انحراف ايجاد کنند.

عضو منتخب شــوراي شــهر پنجم افــزود: زنان اصلاحطلــب در آن دوران، مجمعي مدني را ايجاد کردند و با تحمل شرايط سخت سياسي و اجتماعي، اجــازه ندادند حرکــت اصلاحطلبي به فراموشــي سپرده شود. صدراعظمنوري با بيان اينکه مفتخريم روحاني پيشــرو در حرکتهاي اصلاحطلبانه ملت ايران اســت، عنــوان کــرد: اگرچه انتظار داشــتيم ســهم زنان در دولت بيش از اين باشــد. بااينحال، حضــور زنان در دولت و مجلس و شــوراها موجب تحققبخشــيدن به بخشــي از خواســتههاي زنان شــده است. او با تأکيد بر اينکه آرزومنديم جمهوري اســلامي ايران با رهبــري مقام معظــم رهبري راه عزتمندي و موفقيت ايران را استمرار ببخشد، گفت: مجمــع زنان اصلاحطلب تلاش ميکنــد با تکيه بر تجارب گذشته و تعامل با همه ارکان نظام و با تکيه بر مشارکت حداکثري زنان راه موفقيت آينده را طي کند. در ايــن کنگره ترکيب اعضاي شــوراي مرکزي و نيــز اعضاي هيئت داوري و بازرســي با رأي اعضا انتخاب شــدند. بر اين اســاس دکتر زهرا شــجاعي بهعنوان نخســتين دبيرکل مجمع زنان اصلاحطلب برگزيده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.