فسادستيزي، پاکدستي و فداکاري

توصيه تاجزاده به اصلاحطلبان براي حفظ دستاوردها در كنگره سازمان عدالت و آزادي

Shargh - - سیاست -

دوازدهمين کنگره سراســري ســازمان عدالت و آزادي با حضــور فعالان سياســي اصلاحطلب، در ســالن همايش دانشــکده اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبايي برگزار شــد. کنگره حزب عدالت و آزادي، با پيام رئيــس دولت اصلاحات کار خود را آغاز کرد. بعــد از آن کليپــي به نمايش درآمــد از خطبههاي آيــتالله هاشميرفســنجاني در نمازجمعه تهران. در بخــش ديگري، لحظاتي از نطقهــاي انتخاباتي حسن روحاني و صحبتهاي اسحاق جهانگيري در مناظرههاي تلويزيوني انتخابــات دوازدهمين دوره رياستجمهوري پخش شد.

گفتمان اصلاحات جريان واحدي دارد

اولين سخنران دوازدهمين کنگره سازمان عدالت و آزادي ايــران اســلامي در جمع فعالان سياســي اصلاحطلــب، محمدرضا عارف، رئيس فراکســيون اميد اســت. او با اشــاره بــه گفتمــان حزبمحور اصلاحــات گفــت: «معتقديــم حــرکات جبههاي نميتواند هميشــه ادامه يافته و موفق شــود. لازم اســت به ســمت تشــکيل احزاب فراگيــر پرقدرت حرکت کنيم». رئيس شــورايعالي سياســتگذاري اصلاحطلبــان ادامه داد: «امروز در دو کنگره حضور داشــتم و بنا داشتم در جلســه اول در جمع، کمي گلايههــاي تند را مطرح کنم که خوشــبختانه زمان کوتاه بود و همه مســائل مطرح نشــد چراکه بعضا شــاهد سوءاســتفاده از اين انتقادات درونگفتماني هستيم».

گفتمان اصلاحات را تقويت کنیم

عارف به برخي مخاطرات جديد پيشروي جريان اصلاحات اشاره کرد و گفت: «اگر در گذشته از بيرون جبهه اصلاحات ميخواســتند گفتمان اصلاحات را از بين ببرند الان از درون به دنبال جايگزيني گفتمان اصلاحات هســتند. از ايــن رو يک گفتمــان جعلي نميتواند جايگزين گفتمان ريشهدار اصلاحات شود. بايد بــه تقويت گفتمان اصلاحــات بپردازيم چراکه گفتمان اصلاحات پاسخگوي بسياري از نيازهاست». رئيس فراکسيون اميد با تأکيد بر اينکه برخي اعضاي ليست اميد اصلاحات را تا درِ مجلس ميخواستند، گفت: «چنديپيش به يکي از دوســتان ليست اميد در مجلس به صــورت خصوصي گلايه کردم و چند روز بعد ديدم که گفته اســت حضور من در ليســت اميد فلان شهرســتان افتخاري براي اين ليست بوده است، مشــکلي نيســت. ما در انتخابات ۹8 خود را از ايــن افتخار محروم ميکنيم، ببينيــم باز اين افراد رأي ميآورنــد يا خير!». عارف بــا تأکيد بر اينکه بايد خود را از هماکنون براي انتخابات ۹8 آماده کنيم، بر لزوم انتقاد درونگفتماني با حفظ وحدت و انسجام بهعنوان پيشفــرض اصلي اين مبحــث تأکيد کرد و گفت: «از دوســتان ميخواهيم هــر نوع نقدي را نسبت به عملکرد شــورايعالي دارند، به دبيرخانه اعلام کننــد». او به مباحث روز کشــور نيز پرداخت و گفــت: «در هــر دو انتخابات رياســتجمهوري، حسن روحاني را به درستي بهعنوان کانديداي خود انتخــاب کرديم. قطعا تا پايان راه نيز رويکرد کلان ما در فراکســيون اميد حمايت از دولت و آقاي روحاني خواهد بود».

عارف در حاشيه دوازدهمين کنگره سازمان عدالت و آزادي درباره اظهارنظر برخي از اعضاي فراکسيون اميــد درخصــوص وزراي پيشــنهادي دولت گفت: بههرحال ممکن اســت برخــي نماينــدگان درباره بعضــي وزرا اظهارنظــر شــخصي کنند امــا هنوز فراکســيون اميــد به هيــچ جمعبندي مشــخصي نرسيده است. فراکســيون اميد با تشکيل کميتههاي تخصصي بــراي ارزيابــي کارنامه هريــک از وزراي پيشنهادي، نســبت به برگزاري جلسات با وزرا اقدام ميکند و در نهايت گزارش خود را به فراکسيون ارائه ميدهند و اين گزارش مبنــاي کار ما خواهد بود. او درباره کميته رفع حصر فراکســيون اميد گفت: «اين مسئله نيز در حال پيگيري است و واقعيت اين است که ما تمايلي به رســانهايکردن اين مسئله نداشتيم و اکنــون نيز معتقديم نياز به اين کار نيســت و بهتر اســت نتيجه نهايي پيگيريها بــه مردم اطلاع داده شود. در گذشــته نيز پيگيريهايي صورت گرفته بود و انشاءالله ســعي ميکنيم از اين پس موضوع را با جديت بيشتر پيگيري کنيم. ديدارهايي نيز انجام شده و در ادامه راه نيز جلساتي با ديگر مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد .»

حقانیت گفتمان اصلاحات ثابت شده است

دومين سخنران کنگره، مصطفي تاجزاده، معاون سياســي وزير کشــور دولت اصلاحات بود. او گفت: «در کشور ما دو جناح هستند که بالفعل در سياست و در قدرت فعال هســتند که تبارشان به جناح چپ و راست ميرســد. يک جناح در ربعقرن گذشته و از سال 7۶ تا امروز سعي کرده با ايجاد محدوديتهايي مانع فعاليت جناح رقيب شــود و جناح ديگر نيز از خرداد 7۶ براي شکستن تکصدايي تلاش ميکند.» او با اشــاره به ويژگيهــاي جنــاح اصولگرا گفت: «برخــي از فعالان اين جنــاح از مصونيت برخوردار هســتند امــا در پنج انتخابــات اخير جنــاح مقابل آنهــا پيروز قاطع بوده اســت ». تاجــزاده ادامه داد: «اتفاق مهمي که افتاده اين اســت که براي اولينبار شــاهد اعتراف اصولگراها هســتيم که امکانات در مجمــوع به ضــرر اينها بوده اســت. بهترين تحليل را وحيــد جليلي کرد کــه گفت پيــروزي دوپينگي، ما را مفنگي کرده اســت. کمابيــش اين اعترافات را قاليباف نيز داشته اســت که گفته... به خاطر ارتباط بــا نهادهــاي خاص ارتبــاط ما با مردم قطع شــده اســت». تاجزاده تأکيد کــرد: «در دوره آزادي و بهار مطبوعات حتي روزنامههــاي اصولگرا نيز جذابتر و خواندنيتر بودند. خود آنهــا هم در پي توقيفها دچار بيهويتي شــدند و تيراژشــان بهشــدت افت کرد». او ادامه ميدهــد: «تلاش براي محدودکردن رقابتها، در کوتاهمدت به اصلاحطلبان ضربه زد و با حذف چهرههاي مشــهور ما انتخابات را از دست ميداديم اما در بلندمــدت اين روش اصولگرايان را از مردم دور کرد». به گفتــه تاجزاده «اصلاحطلبان در داخل ميگفتند با ايــن محدوديتها نميتوانيم آينده روشني براي ايران رقم بزنيم چنانچه در عرصه جهاني هم با ماجراجويي نميتوانيم آيندهاي روشن بــه وجود آوريم. امروز حقانيــت گفتمان اصلاحات ثابت شــده اســت». به گفته تاجزاده امــا اقدامات محدودکننده بياثر شــده است. معاون سياسي وزير کشــور دولت اصلاحــات ادامه ميدهــد: «حالا که اصولگرايان از نهادهاي انتخابي حذف شــدند، بايد به ســمت ائتلاف بروند چون در شکستها جناحها به ســمت وحــدت ميروند اما آنهــا درگير اختلاف هستند .»

بهگفتــه تاجــزاده در بســياري از خطاهــا ما با اصولگراها شــريک بوديم اما خطاهــا را پذيرفتيم و عذرخواهي کرديم و ســعي کرديم خطاها را جبران کنيــم. پذيرش خطــا، پوزشخواهــي و تلاش براي جبران اشتباهات، ســه تفاوت مهم اصلاحطلبان با اصولگرايان است. تاجزاده از اصلاحطلبان خواست با فسادستيزي و پاکدستي و فداکاري اين دستاوردها را حفظ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.