حضور مقام معظم رهبری در منزل خانواده شهدای مشهد

Shargh - - سیاست -

پايگاه حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمی خامنهای:

حضرت آيتالله خامنهای در جريان ســفر اخيرشــان به مشــهد مقــدس و زيارت حــرم مطهر حضرت علی بنموسیالرضا)عليهالســلام(، در منزل شماری از خانوادههای شــهدا حضور يافتند و ضمن تجليل از مقام شــهيدان و صبر و ايثــار خانوادههای آنان، در ســخنانی کوتاه، به نکاتی در زمينه مســائل منطقه و اهميت آزادســازی حلب، ارزش کار جوانان مدافع حرم و فضائل همنشينی با خانواده شهدا اشاره کردند. گزيدهای از ســخنان مقام معظــم رهبری در جريان اين ديدارها به شرح زير منتشر میشود:

حضرت آيتالله خامنــهای در ديدار بــا خانواده شهيد محمد برازنده، در پاسخ به مادر شهيد که گفت «من هيچ وقت برای شــهادت فرزندم گريه نمیکنم، بلکه برای فرزندان سيدالشهدا گريه میکنم»، گفتند: «گريهکردن برای شــهيد هيچ اشکالی ندارد، گريه هم بکنيد تا دلتان آرام بگيرد، منتها ناشکری نکنيد .»

ايشان همچنين با حضور در منزل خانواده شهيدان يوسف و حســين رحيمی، تأکيد کردند: همه کشور و همــه ملت در درجــه اول مديون شــهدا و بعد هم مديون خانوادههای شهدا هستند. قدر پدران و مادران شهدا را بايد دانست.

مقام معظم رهبری در ديدار با خانواده شــهيدان سيدمهدی و ســيدهادی مشتاقيان، از وجود سياستی برای بهفراموشیســپردن شهادت، شــهيد و خانواده شــهيد خبر دادند و تأکيد کردند: بايد در مقابل چنين سياستی ايستاد و خانوادههای شهدا را عزيز کرد.

حضــرت آيتالله خامنــهای با حضــور در منزل خانواده شــهيد مدافع حرم جواد جهانی، به موضوع آزادســازی حلب اشــاره کردند و گفتند: قضيه حلب اينقدر مهم بود که همه محاسبات آمريکا، سعودی و غيره را در ســوريه و در منطقه، 180 درجه به هم زد و از بين برد و باعث شــد خون شهدا هدر نرود. ايشان افزودند: اين اتفاق بهقدری عظمت دارد که نمیشود با تعبيرات انسانی آن را بيان کرد.

عمق تحلیل جوانان معجزه انقلاب است

يک روز در کشور خودمان جنگ بود، تهران بمباران میشد، دزفول بمباران میشد، اهواز بمباران میشد، مردم با پوســت و گوشــت خودشــان جنگ را حس میکردند، خــب يک عدهای میرفتنــد- البته همان روز هم همــه نمیرفتند، يک عــدهای میرفتند؛ اما يک عــدهای میرفتند- خانوادهها صبر میکردند يک عدهای جوانها میرفتند به شهادت میرسيدند. خب خيلی هم خوب بود، خيلی هم باارزش بود، شهدا هم خيلی مقام عالی دارند؛ اما امروز يک جنگی يک جايی وجود دارد که مردم آن را با پوست و گوشت خودشان حــس نمیکنند؛ اما درعينحــال میروند. ببينيد اين خيلی مهم است. حس نمیکنند جنگ را؛ اما میروند چــرا؟ برای خاطــر اينکه میفهمند کــه قضيه چی اســت. اين عمق فهم و اين تحليل درست قضايا اين خيلی چيز مهمی اســت. اين معجزه انقلاب اســت، اين انقلاب را، اين جوانها را، امثال اين خانم را، امثال شــما پدر و مادرها را اين انقلاب اينجور تربيت کرده و پيش برده. اين انقلاب اينجوری شکســتخوردنی نيســت وقتی که انقلاب اينجور تأثير میگذارد. امروز به نظر من تعداد کســانی که حاضرنــد برای خدا در راههای خطرناک قدم بگذارند، از آن روزی که در ايران در جبهههای خودمان جنگ بود اگر بيشتر نباشد، کمتر نيست.

هدفتان انجام تکلیف باشد و نه شهادت!

مقام معظم رهبری در باب ســخن يکی از حضار که گفت: هدف همه بچههای مجموعه فرهنگی ما شهادت است، گفتند: «هدفتان شهادت نباشد. هدفتان انجام تکليف فوری و فوتی باشد. گاهی اوقات هست که اينجور تکليفی به شهادت منتهی میشود، گاهی هم به شهادت منتهی نمیشود. البته آرزوی شهادت خوب است؛ اما هدف کار را شهادت قرار ندهيد. هدف کار را کار قرار بدهيد، کاری که بايد انسان انجام بدهد و به آن اهداف نتايج کار برسد».

همنشــینی با خانواده شــهدا خســتگی من را برطرف میکند

ايشــان از افتخار همنشــينی با خانواده شهدا نيز گفتند و افزودند: از همصحبتی با خانوادههای شهدا نهتنها احساس خستگی نمیکنم بلکه باعث میشود خســتگی از امور ديگــر هم برطرف شــود. حضرت آيــتالله خامنهای در ديدار با خانواده شــهيد مدافع حرم محمد اسدی، خطاب به خانواده شهدای مدافع حرم گفتند : «اين جوانهای شما واقعا دارند يک چهره درخشانی را از اسلام نشان میدهند». ايشان با اشاره به اينکه خوشــبختانه يک عده قابــل توجه عظيمی از جوانان مؤمن و فداکار در کشــور وجــود دارند که حاضرند جانشــان را در راه ارزشها و اصول انقلابی بدهنــد، گفتند : «اين جوانها واقعا هرکدامشــان يک گنجاند، يک گنجاند؛ اگر خود اين جوانها و آنهايی که با اينها سروکار دارند، بفهمند، هرکدام يک گنجاند که میتوانند برای آينده کشور مورد استفاده قرار بگيرند، به شرطی که استعدادهايشــان درست به کار گرفته شود .»

بنده طرفدار والیبالم

يکی از حواشــی اين ديدارها هم در منزل خانواده شــهيدان يوسف و ابوالفضل احســانیفکر روی داد. وقتی مقام معظم رهبری از فعاليتهای برادر شهيد سؤال کرد و او گفت در کنار درسخواندن، واليبال هم بازی میکند، ايشان گفتند : «واليبال خيلی خوب است، واليبــال از آن ورزشهــای خيلی خوب اســت. بنده طرفدار واليبالم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.