توجيه عجيب

Shargh - - سیاست - پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم

ايــن روزهــا گلايــه از رئيسجمهــور بــه علت معرفینکــردن وزيــر زن از طــرف گروههای مختلف اجتماعی و سياسی ابراز میشــود. دکتر عارف به اين گلهمندی اشــاره کرده است و اغلب افراد صاحبنظر اين را که رياســت محترم جمهــوری وزير زن معرفی نکردهانــد، توجيهناپذيــر خواندهاند، امــا گلهمندی از دوســتانی هم کــه میگويند وزيــر زن از مجلس رأی نمیآورد، وجود دارد. اينکه چون ممکن است مجلس رأی ندهــد، هيچ زنــی بهعنوان وزير معرفی نشــود، توجيهناپذير است، چراکه مگر مجلس حتما به همه آقايان معرفیشده رأی میدهد. دوم اينکه نمايندگان مجلــس در روزی که کمتــر از 180 نفــر در مجلس بودنــد، 157 نفرشــان اين درخواســت را از رياســت محترم جمهوری داشــتند. اين امضاها از سوی خانم ســعيدی با تمامی اسامی شــخص رياستجمهوری تحويل داده شد. سوم آيا مردان معرفیشده سرآمدان وزارتخانههای خود بودهاند يا اينکه بعضا رزومههای کاری بسيار ضعيفی داشــتهاند؟ عجيب است که به معرفی مردان ضعيــف و ناکارآمد برای وزارت راضی هستند، اما راضی نمیشوند يک زن را معرفی کنند. به نظر میرســد اين پيش فرض اوليه برای بيشتر مردان عرصه سياست ايران وجود دارد که «مرد ضعيف از زن توانمند هم کارآمدتر است » و من اين استدلال مسئولان را به قضاوت مردم میسپارم. البته گفتنی است تعداد مردانی که از حضور زنان در کابينه استقبال میکردند نيز کم نبود، ولی متأســفانه رويکرد غالــب با اين امر مخالــف بود. البته هنوز هم دير نشــده اســت و وزير علوم هنوز انتخاب نشده و احتمال رأینياوردن بعضی وزرای پيشــنهادی وجود دارد. در هر صورت اختيار با رئيسجمهور اســت، اما اينکه عنوان شود مجلس به زنان رأی نمیدهد، يک پيش داوری اســت. ما ترجيح میدهيم مجلس محکوم شود تا رياستجمهوری که به اقدامــات او در جهت بهبود وضعيت زنان اميدوار بوديم، چنين کاری را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.