وزير پيشنهادي علوم و تحقيقات يكشنبه معرفي ميشود ايرنا:

Shargh - - سیاست -

بهروز نعمتي عضو هيئترئيســه مجلس در پاســخ به اين ســؤال که رأي اعتمــاد به وزراي پيشنهادي چگونه خواهد بود، گفت: سوابق افرادي که براي وزارتخانهها معرفي شــدهاند بايد بررســي شــود و نمايندگان مجلس شــوراي اسلامي نيز بايد براي رأيدادن به حجت شــرعي برسند. سخنگوي هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس صحبتهاي انجامشده با آقاي محمود واعظي مقرر شد نفر پيشنهادي کابينه دوازدهم براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يکشــنبه هفته آينده به مجلس معرفي شود. او با اشاره به اينکه رئيسجمهوري بايد براي دفاع از افراد پيشنهادي خود در مجلس حاضر شــود، گفت: از سهشنبه گذشــته نيز فراکسيونها و کميسيونها بررســي صلاحيت وزرا را آغاز کردهاند. عضو هيئترئيسه مجلس تصريح کرد: فکر ميکنم بررسي صلاحيت وزرا چهار روز و بدون تعطيلي، در دو نوبت صبح و بعدازظهر در مجلس انجام شود و اگر روز پنجشنبه بررسيها تمام نشد، نمايندگان بايد روز شنبه نيز جلسه علني داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.