برخورد دوگانه با کنسرتها زيبنده دستگاه قضائي نيست ايسنا:

Shargh - - سیاست -

دادستان کل کشور در همايش دادستانهاي مراکز اســتانها با تأکيد بر ضرورت تلاشهاي بيشــتر در زمينــه حفظ حقوق عامه گفــت: مصاديقي داريم که متأســفانه تجاوز به حقوق عامه و تعدي به منابع عمومــي را برخي متوليان بهاصطلاح زيرســبيلي رد ميکنند. دادســتانهاي سراسر کشور به عنوان مدافع حقوق عامه بايد در زمينه حفظ حقوق عامه به صورت جدي پا به ميــدان بگذارند.حجتالاســلام منتظري همچنين بر يکسانســازي رويههاي برخورد با برخي مقولههــاي اجتماعي و فرهنگي تأکيد کــرد و افزود: دوگانه برخوردکردن با يک موضوع در زمينه مقولات فرهنگــي و اجتماعــي از جمله برگزاري کنســرتها مناسب و زيبنده دستگاه قضائي نيست و دادستانهاي محترم پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.