احضار زيباکلام به دادسرا شــرق:

Shargh - - سیاست -

صادق زيباکلام از احضار خود به شعبه ۲ دادســرای فرهنگ و رســانه تهران خبــر داد. وی در گفتوگــو با «شــرق» با اعــلام اين خبــر افزود: دادســتان محترم قوه قضائيه، اينجانب را به اتهام نشــر اکاذيب احضار کرده که مبنای آن، گفتوگو با راديو دويچهوله آلمان درخصوص بازداشــت آقای حسين فريدون، برادر رئيسجمهور بوده است. استاد علوم سياسی دانشگاه تهران که از شناختهشدهترين استادان دانشگاه در سطح رسانه و محافل سياسی و حتی عمومی محسوب میشود، تأکيد کرد امروز ۲1 مرداد در دادسرا حاضر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.