سعي کرديم وارد افشاگري نشويم

Shargh - - سیاست -

مصطفي ميرسليم: امروز بســياري اعتقاد دارند حــزب مؤتلفه ســخناني منطقي و مســتدل در انتخابــات مطــرح کــرد و وارد افشــاگريهاي انتخاباتي نشــد. اميدواريم تذکراتي که ما در ايام تبليغات انتخابات بــه عملکرد دولت ميداديم، اثرگذار باشد و در عمل به آن اعتنا کنند.)ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.