با ملاقاتکنندگان کروبي برخورد کنيد

Shargh - - سیاست -

آيتالله حسينيهمداني، امام جمعه کرج: دستگاه قضا بايــد با عيــادت برخي مســئولان از مهدي کروبــي برخورد کند؛ زيرا فتنه خط قرمز ماســت. دشمنان خارجي به کمک برخي از عوامل داخلي ميخواهند سلفيگرفتن برخي با نماينده اتحاديه اروپا را دستمايه شيطنت خود کنند.) ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.