پول خُرد و مرگ دولت مدرن

Shargh - - اقتصاد -

مدرک «فیباش» به تدریــج در حوزه آموزشهای اداری بهوســیله چند شرکت مشابه خلق شده و یک برســاخته کاملا مســتقل از مدارک دانشگاهی است؛ یعنی اگر دکترا از هاروارد هم داشته باشید، استخدام نمیشــوید؛ بلکه باید مثلا مدرک «فیباش ۲» داشته باشــید تا به استخدام یک شــرکت معتبر بینالمللی درآییــد. پس به تدریــج مفهوم و مدرکــی جدید در آمــوزش، مســتقل از دولتها، خلق شــده و دولت بلاموضوع میشــود! حــالا فرض کنید شــما در یک بازی رایانــهای، دوره آموزشــی «ســیباش» (مدرک فرضی دوره پلیــس کارآگاهی( را که در حوزه امنیت و کارآگاه خصوصــی اســت، گذراندهاید؛ یعنی در این بــازی رایانــهای پروندههایی فرضی در اختیار شــما قرار گرفته و شــما در مراحــل )آزمونهای( مختلف آن، امتیــاز کســب کردهایــد و پروندههــای جنایی یا مالی فراوانی را به ســرانجام رســاندهاید. یک شرکت خصوصــی امنیتی فقــط مدرک «ســیباش» را قبول میکند و شما به استخدامش درمیآیید. مدرک معتبر دانشگاه دولتی را نمیپذیرد. یعنی اینجا هم دولت و حکومت از حوزه امنیت تا حدودی خلاص میشــود. مردم اگر نیاز داشته باشند خدمات کارآگاه خصوصی و پلیــس خصوصــی را از آن شــرکت میخرنــد... . مفهوم ازدواج نیز به همین ســبک میتواند از کنترل ارزشهای موجود و قدرت سیاســی اجتماعی بیرون برود. فرض کنید دو نفر بر سر مفهوم تقسیم اموال در ازدواج، به تفاهم برسند؛ این یک قاعده بنیانی را شکل میدهد. ســپس بر سر تقســیم کار خانگی به توافق برســند؛ بنابراین تا اینجا دو قاعده برای زوجین خلق میشــود. زوج جدیدی این قاعده را میپذیرند و یک ارزش جدید دیگر خلق میکنند. زوجهای جدید که به تدریج به این رژیم حقوقی ازدواج میپیوندند، ممکن اســت قواعد جدیدی را بپذیرند و عملا رژیم حقوقی جدیــدی را به تدریج خلق کنند؛ مثل ازدواج ســفید؛ یعنی عملا یک برســاخته اجتماعــی جدید به وجود میآید که منشــأ یک رژیم حقوقی میشــود؛ با همه تنبیه و تشــویقهای «حکومت جدیــد الکترونیکی» که ساخته خود آنهاســت! به همین دلایل است که میگوییم تعمیــم «بیت کوین» به دیگــر حوزههای اجتماع، میتوانــد دولت مدرن را از درون تهی کند و مرگ آن را برســاند ! «بیت کوین » یک رمز و یک ارزش برســاخته فردی و «اجتماعی» اســت و منشأ آن هم ناشناخته است؛ یک رژیم حقوقی جدید در امور پولی است و تحول اساســی در مفهوم حاکمیت... . چنین روندی میتواند به تدریج مفهوم ارزشگذاری به همه مفاهیم و مقولات را از دولت بازپسگیرد!

رمزهای جدید و ارزشهای جدیدی که منشأ کاملا ناشــناختهای دارند، میتوانند عالمگیر شــده و جای دولت مدرن را بگیرند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.