روزی جهانی به نام خزر

Shargh - - اقتصاد -

- تقویت و حمایت مالی مراکز تحقیقاتی وابسته به دریای خزر و اصلاح ساختار اداری آنها

- بهکارگیری نیروهای متخصص نخبه و اســتفاده از مدیران کارآمد با رشتههای تحصیلی مرتبط با شرح وظایف کاری در مراکز تحقیقاتی

- اصلاح قوانیــن و مصوبات مربوط به تعیین حد بستر و حریم دریای خزر مطابق واقعیتهای طبیعی موجود و اعمال موازین قانونی با نظارت عالی

- همکاری و مشارکت با کشورهای حاشیه دریای خزر در راستای توسعه پایدار

- نجــات ذخایــر آبی وابســته به دریــای خزر از خشکزایی از طریق راهکارهای مهندسی

- تقویت ســازمانهای مردمنهــاد برای پایش مســتمر اوضــاع زیســتمحیطی دریــای خزر و حفاظت از منابع طبیعی آن

در نهایــت مهمتریــن برنامــه راهبــردی برای گرامیداشــت روز دریای خزر، یکپارچهشدن سامانه پایش و کنترل پارامترهای هیدرولوژی دریایی، محیط زیست و هواشناســی دریایی در ســطح حوزه آبریز دریای خزر اســت. امید اســت در دولت جدید تدبیر و امید، نگاه ویژهای روی دریای خزر و توانمندیهای آن متمرکز شــود و کمبودهای پژوهشــی گذشــته برطرف شــود. در پایان این روز مهم را خدمت همه متخصصان، دانشمندان، کارشناســان، برنامهریزان، قانونگذاران و مردم عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم و از نور حکیم سلامتی روزافزون را برای همه عزیزان مسئلت دارم.

* عضو هیئتمدیره انجمن مهندسی سواحل و سازههای دریایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.