ترکان: طيبنيا به دليل مشكل قلبي انصراف داد

Shargh - - اقتصاد -

اکبر ترکان، مشــاور رئیسجمهور و دبیر شوراي عالــي مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادي، در برنامه چوبخط شبکه افق در مورد علت حضورنداشتن طیبنیــا در کابینه دوازدهم، گفــت: طیبنیا علم بســیار زیادي در علوم اقتصادي دارد و از کرباسیان، وزیر پیشــنهادي کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتري دارد، اما مشــکل قلبي طیبنیا باعث شد که وي از حضور در کابینه دوازدهم انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.بااینحال، یک منبع آگاه این خبر را تکذیب کرد. او به فارس گفت: یکي از خواستههاي وي وجود تیم هماهنــگ اقتصادي بود که محقق نشــد. وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرحشــده براي نمایاننشــدن برخي اختلافات و دیگر مسائل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.