«شهر خودرو» براي ساماندهي بازار خودروي پايتخت

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل بانک شهر از احداث پروژه «شهرخودرو» با مشــارکت ایــن بانک خبــر داد.به گــزارش روابط عمومي بانک شــهر، پورزرندي خاطرنشان کرد: پروژه «شــهرخودرو» بر اساس فرهنگ و نیاز مردم پایتخت در حال احداث اســت که تمامــي خدمات خریداران و فروشــندگان خودرو )نمایندگيها و نمایشگاههاي خــودرو( به صــورت متمرکــز در آن تجمیــع و به خریداران اجازه ميدهد بهراحتي بتوانند خودرویي را که براي فروش عرضه ميشود، مشاهده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.