استحصال آبهاي ژرف شبيه شوخي است

Shargh - - اقتصاد -

پدر علم هیدرولوژي ایران با بیان اینکه اســتحصال آبهــاي ژرف در ایــران پیگیريپذیر نیســت، گفت: غلو در فعالیتهاي مهندســي و ســازهاي، سدســازيهاي بيرویه و حفــر چاهها سبب ایجاد این شرایط آبي و انتقال آب در کشور و بلاي جان ما شــده است. حسین صدقي، پدر علم هیدرولــوژي ایران درباره بحثهاي مطرحشــده درباره اســتحصال آبهــاي ژرف گفت: طرح این مسئله بیشتر شبیه شــوخي است؛ چراکه نیازمند تحقیقات گسترده و اکتشافات پرهزینه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.