محمولههاي متوقفشده در مرز افغانستان استاندارد ايران دارد

Shargh - - اقتصاد -

ســیدحمید حســیني، ســخنگوي اتحادیه صادرکنندگان فراوردههاي نفتي، گفت: محمولههاي هیدروکربوري متوقفشــده در مرز ایران و افغانستان داراي اســتاندارد ایران است و مشــکل بهوجودآمده ناشــي از تفاوت اســتانداردها در کشور مقصد است. با توجه به ایجاد مشــکل در کشور افغانستان، وجود استانداردهاي متفاوت در کشور مقصد باید به خوبي برطرف و مبناي نظارت قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.