سپردهگذاران کلان پيش از مشكل کاسپين حساب خود را خالي کردند

Shargh - - اقتصاد -

سیدحســن حسینيشــاهرودي، دبیــر کمیسیون اقتصادي مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام مشکل مؤسســات ورشکســته زیرمجموعه کاسپین، سپردهگذاران عمده این مؤسسات اقدام به خاليکردن حســابهاي کلان کردهاند، گفت: بانــک مرکزي باید اسامي سپردهگذاران رانتجو را منتشر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.