سپردهگذاري بانکها و شرکتهاي دولتي در مؤسسات غيرمجاز

Shargh - - اقتصاد -

برومندي، عضو کمیســیون امنیت ملي مجلــس، با بیان اینکــه افزایش نرخ ســود بانکي از معضلات جدي کشور است، گفت: متوجه شدیم که تعــدادي از بانکها و حتي دســتگاههاي دولتي پول خود را در مؤسسات غیرمجاز براي کسب سود بیشتر سرمایهگذاري کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.