طلب ۳۰ ميليون دلاري زاگرسخودرو از پروتون

Shargh - - اقتصاد -

رضــا عظیمــي، عضــو هیئتمدیــره عظیمخودرو از طلب ۳۰میلیوندلاري زاگرسخودرو از پروتون خبر داد و گفت: قــرارداد با پروتون قطعي نشده است و در حال رایزني این موضوع هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.