رشد اقتصادي ۱/۱۱درصد است

Shargh - - اقتصاد -

براساس نتایج حســابهاي ملي فصلي مرکز آمــار ایران بر مبناي ســال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشــد محصول ناخالــص داخلي )به قیمــت بازار( در سال ۱۳۹۵، ۱۱.۱ درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.