رشد چشمگیر تولید نفت آمریکا

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

هفته گذشــته، قیمت نفت هفته پرنوســانی را پشت سر گذاشــت. در روزهای ابتدایی هفته، کاهش شــدید ذخایر آمریکا، تعــداد دکلهای فعال این کشــور و صادرات نفت عربستان سبب افزایش قیمتها تا ســطح 53 دلار شــد، اما در روزهای پایانــی هفته، ادامــه نگرانیها درباره ادامه مازاد عرضه در بازار )به دلیل رشــد تولید لیبــی، نیجریه و در پی آن رشــد تولید اوپک( و گزارشها درباره افزایش چشــمگیر تولید نفت آمریکا موجب شد قیمتها نسبت به پایان هفته گذشــته بین 50 سنت تا بیش از یک دلار کاهش یابد.

3 شاخص اصلي قيمت نفت

قیمت نفــت «برنت دریای شــمال» Brent() در میانــه روز جمعه یازدهم آگوســت به 51 دلار و 51 سنت رسید که نسبت به پایان هفته گذشته، 57 ســنت کاهش را نشان ميدهد. شاخص نفت «وست تگزاس اینترمدیت» WTI() نیز در همین زمان 48 دلار و 19 سنت معامله شد که نسبت به مدت مشابه هفته قبل، یک دلار و 13 سنت کاهش یافته است.همچنین بنا بر گزارش دبیرخانه اوپك، قیمت سبد نفتي این سازمان ‪OPEC Reference(‬ ‪Basket Price‬ ) ـ شــامل میانگین 14 قیمت نفت ـ در روز پنجشــنبه دهم آگوست به 50 دلار و 70 سنت رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل، 97 سنت افزایش یافته است.

بررسی سطح پایبندی به کاهش توليد

کمیتــه فنــی مشــترک کشــورهای عضو و غیراوپک، نشســتی فوقالعــاده با حضور برخی کشورهای مشارکتکننده در طرح توافق جهانی کاهش تولید، تشــکیل داد. به گزارش دبیرخانه اوپــک به نقــل از شــانا، هدف از این نشســت، بررســی پایبندی به ســطح کاهش تولید بود و در این راستا نشســتهایی با کشورهای امارات، عراق، قزاقســتان و مالزی برگزار شــد. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شــانا، وزیر انرژی عربستان اعلام کرد در یک نشست مشترک با وزیر نفت عراق، درباره تلاش برای تثبیت بازار نفت، گفتوگو کرده است.

رشد چشمگير توليد نفت آمریکا

براســاس جدیدترین گــزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا، متوســط تولید روزانه نفت این کشور در سال جاری میلادی حدود 9 میلیون و 350 هزار بشکه در روز بوده است که این رقم نســبت به پیشبینی ماه گذشته این نهاد حدود ۲0 هزار بشکه رشد نشان میدهد. بر اساس این گزارش، تولید نفت آمریکا در سال ۲018 میلادی به 9 میلیون و 910 هزار بشــکه افزایش خواهد یافــت که در صورت تحقق، بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ این کشور خواهد بود.

هند در پی جایگزینی نفت ایران

پالایشــگاههای هندی در پــی اختلاف دولت این کشــور با ایران بر سر توســعه میدان «فرزاد ب»، بــرای جبــران کاهش خرید نفــت از ایران به خرید نفتخام ترش از عراق و روســیه روی آوردهاند. به گزارش خبرگــزاری رویترز، واردات نفــت هند از ایــران در ماه جولاي بــا 16درصد کاهش نســبت به ماه قبــل از آن به 414 هزار و 900 بشــکه در روز رســید که این رقم نسبت به ماه مشــابه سال گذشته حدود ۲1 درصد کاهش را نشــان میدهد. بر اساس این گزارش، این رقم در ماه جاری میلادی به 310 هزار بشــکه در روز کاهــش خواهد یافت که پایینترین رقم از فوریه ســال ۲016 تاکنون است. این در حالی است که فروش نفت روسیه به هند در ماه جولاي نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته بیش از سه برابر شده و به 148 هزار بشکه در روز رسیده است.

گاز طبيعی

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA،) قیمــت شــاخص اســپات هنریهــاب ‪Spot Henry Hub(‬ ) بــه عنوان شــاخص برای قیمت فروش لحظــهای گاز طبیعی در آمریکا، در هفته منتهی به یازدهم آگوست به دو دلار و 80 سنت رسید که نسبت به پایان هفته گذشته، هفت سنت کاهش نشان میدهد.

افزایــش 2برابــری صــادرات ميعانــات و محصولات پتروشيمی پارسجنوبی

صــادرات میعانــات گازی و محصــولات پتروشــیمی پارسجنوبــی طــی چهــار ســال گذشــته از 17 میلیون تن به بیش از 34 میلیون تن افزایــش یافته اســت. به گفتــه مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نقل از انرژی امروز، بــا تکمیل و افتتاح فازهای اولویتدار پارسجنوبی طی ســه سال گذشته، میزان برداشت گاز از این میدان با رشد دو برابری از ۲70 بــه حــدود 600 میلیون متــر مکعب در روز افزایش یافته اســت که این میزان به اندازه برداشت کشور همسایه قطر از این میدان است. بر اساس این گزارش، 14 واحد پتروشیمی در این منطقه در حال ســاخت اســت که تا پایان سال جاری دو واحد پتروشیمی «مرجان» و «بوشهر» به بهرهبرداری خواهند رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.