نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه پایدار روستایی

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

«ســازمانهای غیردولتــی» یــا «ســازمانهای مردمنهــاد» که بــه اختصار با «NGO» یا «ســمن» نشان داده میشــوند، در توسعه پایدار نقش مهمی دارنــد. فعالیت و حضور آنان در موضوعات مختلف بخش کشــاورزی نیز باعــث شــده در جهان نقش و جایــگاه مهمی در راســتای اهداف توســعه پایدار این بخش داشــته باشــند. مثــال بارز دربــاره نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه روستایی و کاهش فقر را میتوان بانک گرامین نام برد که مؤســس آن محمد یونس، در ســال ۲006 جایزه صلح نوبل را به خاطر فعالیت در زمینــه کاهش فقر از آن خود کرد. این بانک که به بانک فقرا و بانک روســتایی معروف است، وام و اعتبارات خُرد به میلیونها انسان محروم و آســیبپذیر در بنگلادش و سایر نقاط داده است تا در بهبود شرایط زندگی آنها تأثیرگذار باشد. این بانک در 50 هزار روســتای بنــگلادش فعالیت دارد و پنج میلیون نفر عضو آن هستند. باور این بانکدار گروههای محــروم و بنیانگذار وامهای کوچک، این اســت که حتی فقیرتریــن مردم، هم انگیزه و هم خلاقیت لازم را برای شــروع تجارتهای کوچک دارند و میتوانند در توسعه و بهبود شــرایط خود نقش داشته باشند. در هندوســتان بیش از یک میلیون گــروه مختلف در امر «توســعه محلی» فعال هستند. در اروپای شرقی صد هــزار ســازمان غیردولتی در فاصله ســالهای 1998-1995 تشکیل شــده است. در بنگلادش که به کشــور ســازمانهای غیردولتی معروف است )بیشتر آنها کار خود را به صورت سیســتمهای تعاونی شروع کردند(، حدود پنج هزار ســازمان متعهد شدهاند تا در برنامههای سوادآموزی فعالیت کنند. بهاینترتیب، یک کودک بنگلادشی از بخت بیشتری برای سوادآموزی در این سازمانها برخوردار میشود تا در آموزشوپرورش دولتی. در چین نزدیک به ۲00 هزار و در آمریکا حدود دو میلیون NGO فعالیت میکنند. در سریلانکا جنبش تعاونــی پسانــداز و اعتبار، بیــش از 700 هزار عضو دارد.در موزامبیک ســازمانهای غیردولتی در بخش بهداشت بهتدریج جانشین دولت شدهاند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.