مقامات نظامی و سایانستید و قرااکنمشابهز شهام دداتعحسنشحججیتأکید کردند

Shargh - - سياست -

شرق: شــهادت محســن حججی از مدافعان حــرم و نحوه شــهادت او، بازتاب گســتردهای در میــان مقامات سیاســی و هنرمندان و کاربران فضای مجازی داشــت. شــهید حججی، ۱8 مــرداد در منطقــه تنف مرز ســوریه و عــراق، پــس از دو روز اســارت، به دست نیروهای داعش سر بریده شد. داعش روز چهارشــنبه گذشته پس از انتشــار فیلمی که ادعای به اســارت درآوردن محســن حججی را داشت، اعلام کرد که او را به شهادت رسانده است. شهید محسن حججی، 25ساله بــود. او اهــل نجفآبــاد اصفهان و عضــو لشــکر زرهــی هشــت نجف اشرف بود. شــهید حججی از اعضای مؤسسه شــهید احمد کاظمی بود که بــه محرومیتزدایــی در مناطق فقیر کشور میپردازد. او یک فرزند دوساله داشت.

واكنش مقامات سياسی به شهادت محسن حججی

علــی لاریجانــی، رئیس مجلس در پســتی در صفحه رســمی اینســتاگرام خود، شهادت محسن حججی را تســلیت گفت. در این پیام آمده اســت: «شــهادت رزمنده ســرافراز، مدافع حرم محســن حججی به دست نیروهای تکفیری داعش بار دیگر خوی وحشیگری این ددمنشان را به تصویر کشید.» اســحاق جهانگیــری، معــاوناول رئیسجمهور نیــز در صفحــه توییتر خود، نوشــت: «شــهادت مظلومانه شــهید ســرافراز مدافع حرم محســن حججی تسلیت باد. به امید نابودی تروریستهای داعشی». عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور نیز در اینســتاگرام خود، نوشــت: «آسمانیشدن یکی دیگــر از فرزندان رشــید و برومند میهن اســلامی به دســت گروهــک ذلیل و ددمنش و تروریســتی داعــش در حین اســارت را به خانواده آن شــهید والامقام و تمام ملت بزرگوار و آگاه ایران تســلیت عــرض مینمایم. خون پاک و مطهر این شــهید و سایر شهیدان ســرافراز دفاع از کیان و حریم عزت و اقتدار جمهوری اســلامی ایران گواهی صادق و گویا بر تدابیــر خردمندانه مقــام معظم رهبری و هوشــمندی همه مســئولان نظام اعم از کشوری و لشــکری بر دفع شــر و فتنه فاســقان به منظور افزایش امنیت و رفاه و آســایش همه مردم ایران بدون هیچ تبعیضی است. درود و سلام بیپایان بر جوانمردانی که بدون منــت دنیوی و برای رضای حقتعالی و پاسداشت منزلت و کرامت هموطنان خود رنج غربت را تحمل کرده و اجازه دستاندازی دشمن به ســرحدات و مرزهای جغرافیایی و ملی را نمیدهند و مظلومانه شــهد شیرین شهادت را مستانه سر میکشند .»

محمدجواد ظریف هم در اینســتاگرام خود یاد این شــهید مدافع حرم را گرامی داشــت و نوشت: «درود خدا بر نخلهای بیســر سرزمین شهامت و استقامت که عاشــقانه و مظلومانه در راه عزت و شرف ایران و اسلام جان عزیز خود را تقدیم کردند. ســلام بر شهید عاشــق محســن حججی و همه شــهیدان مدافع حریم اهلبیت علیهمالسلام که خود را فدای امنیت و آرامش مسلمانان مظلوم و مبارزه با جنایت و شقاوت تروریستهای تکفیری و حامیانشان کردند».

ســخنگوی وزارت خارجه هم در پیامی اسارت و شــهادت محســن حججــی را به خانــواده آن شــهید و مردم ایران تسلیت گفت. به گزارش ایلنا، بهرام قاســمی گفت: «بدون شک رمز و راز مکتوم عشــقورزی جوانان برومند مدافــع حرم، برگرفته از غیــرت، آزادگی، ایمان، آگاهــی و ضمیر پاک این عزیزان است و برکت این ستیز مستمر در مبارزهای بیامان با تروریســم تکفیری داعــش، تلاش برای ثبات، امنیــت و آرامش در مرزهــای ایرانزمین و عزت و اقتدار برای مردم مسلمان منطقه و تلاشی برای شکســتهای پیدرپی داعش بوده اســت. اینک بر تمامی ماســت تا با فریادی رسا و بلند، بار دیگر بر سر این ســوداگران مرگ و ترور و مروجین افراطگرایی و تروریسم بانگ برداریم و پرده تزویر از چهره ناپاک و ریاکارانه آنان در برابر افکار عمومی جهان برگیریم».

چه غوغايی است در اين عکس!

رئیسدفتــر رئیسجمهور نهاوندیان در صفحه توییتر خود با انتشــار تصویر محسن حججی که بنا بر اعلام رســانهها لحظاتی قبل از شهادتش است، نوشت: «چه غوغایی است در این عکس!» محمد نهاوندیان، در توییت دیگری هم نوشت: «این چشم چــه میبیند؟ این نگاه چــه میگوید؟ این صلابت و آرامش از کجاســت که خنجر آخته قســاوت و خونخواری را اینچنین به خفت و خواری کشانده اســت؟ این تصویــر، گواه صادق شکســت آنهایی اســت که با صرف میلیاردها دلار کوشیدند چهره خشن و خونریزی از اسلام به جهانیان ارائه کنند. اینک، این تصویر، مهر بطلان این دروغ بزرگ است: باز هابیل و قابیل؛ باز یحیی و کاهنان، باز صعصعه و خوارج، باز حر و شــمر و باز اســلام، ایستادگی و عقل و عدل». حسامالدین آشــنا، مشاور رسانهای دولــت یازدهم هــم در توییتی نوشــت: «تو با آن سرور چه سر و ســری داشتی سویش چنین به سر دویدی». محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم در توییتی نوشــت: «محســن حججی از «ســر» گذشــت اما سرگذشت او در دل آزادگان جهان ماندگار شــد. انتقــام او را بهزودی خواهیم گرفت».

سردار ســليمانی: تا نابودی آخرين نفر داعش از پای نخواهيم نشست

فرمانده ســپاه قدس در پیامی شهادت محسن حججی را تسلیت گفت. به گزارش ایلنا، متن پیام ســردار قاسم سلیمانی به این شرح است: «پس از شکســتهای پیدرپی گروههای تکفیری-وهابی وابسته به استکبار جهانی در برابر رزمندگان اسلام در جبهههــای مختلــف، گروه تروریســتی داعش مرتکب جنایتی فجیع و غیرانسانی شد که در هیچ قاعده و قانون اســلامی و حتی انسانی نمیگنجد. مــردم دلاور و امــت حزبالله خصوصــا خانواده شهید محســن حججی مطمئن باشند که فرزندان دلیر شما انتقام این اقدام ددمنشانه را با تصمیمی قاطعانــه که همانا ریشــهکنکردن شــجره خبیثه وهابیت و تروریســم از جهان اسلام است، خواهند گرفت. این نوع جنایتهــا که تاکنون هزاران مورد آن به همین شــکل در عراق و سوریه بر ضد امت مسلمان اعم از شیعه و سنی به وقوع پیوسته تنها نتیجهای که در بر خواهد داشــت، اتحاد و آگاهی بیشــتر عالم اسلامی نسبت به هویت و خباثت این خوارج زمان اســت و ما را در پاککردن ســرزمین اســلامی از لوث وجود آنان مصممتر و قدرتمندتر خواهد کــرد. به حلقوم بریده این شــهید عزیز راه اباعبدالله)ع( ســوگند یاد میکنیم کــه از تعقیب این شــجره ملعونــه و نابودی این غــده خطرناک برآمده در پیکر جهان اســلام تا آخرین نفرشــان از پای نخواهیم نشســت. ما از ابتدا مصمم و به دور از تردیــد در این راه گام برداشــتیم اما ارتکاب این جنایتها عــزم و اراده ما را جزمتر و جدیتر نمود تا جایجای اراضی اســلامی را از وجود بیوجود پلیدشان تطهیر کنیم.

اینجانب به پدر، مادر، همسر و فرزند مقاوم این شهید بزرگوار که فرزندشــان مانند سالار شهیدان امــام حســین)ع( و با همــان شــیوه ظالمانه به شهادت رســید، تبریک عرض میکنم زیرا نــام خانــواده شــهیدپرورتان با خاندان سید و ســرور شهیدان همنام و قرین گردید و شــهید شما و ما سند افتخار ایران اســلامی و ســپاه ولایت اســت. ایران اســلامی در راه آزادی و شریعت و برای نجات دین مبین اسلام چنیــن قربانیان ارزشــمندی را تقدیم میکنــد و از خدای ســبحان عاجزانه طلب میکنیــم که حســن عاقبت با مرگی همچون شهید محسن حججی عزیز برای ما مقرر فرماید.»

سردار پاكپور: انتقــام خــون شــهيد حججــی را خواهيم گرفت

فرمانده نیــروی زمینی ســپاه هم به مناســبت شــهادت شــهید محســن حججی، عضو لشــکر هشــت نجف اشرف در ســوریه، پیام تسلیتی صادر کرد. در پیام سردار محمد پاکپور آمده است: «محســن جان، به تو اطمینان میدهم همرزمانت در لشکر هشت نجف و نیروی زمینی ســپاه، همانطور که در تمام صحنهها برای ایجاد امنیت مردم عزیزمــان و برای دفاع از حریم حرم آل عبا سر از تن نشناخته و شبانهروز در این راه فداکاری و دفاع میکنند، برای انتقام از خون سرخ تو نیز چشــم نبسته و آنها را به سزای اعمال ننگین خود خواهند رساند».

واكنش هنرمندان به شهادت محسن حججی

نویــد محمدزاده با انتشــار عکســی از شــهید محســن حججی در اینســتاگرام خود نوشت: «یه نگاههایی هســت که تا ابد تو ذهــن آدم میمونه. تســلیت. انســانم آرزوســت». بــاران کوثــری، محمدحســین مهدویــان، اشــکان خطیبــی، امیر جعفری، الهام پاوهنژاد، محسن کیایی و رضا گوران دیگر هنرمندانی هستند که در شبکههای اجتماعی نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند.

پيام همسر شهيد محسن حججی

همســر شــهید محســن حججی، پیامی کوتاه درباره این شهید منتشر کرد. به گزارش فارس متن پیام به این شــرح است: «همســرم رفت که بگوید امام خامنهای تنها نیســت... رفت که بگوید هنوز هم مردان خدایی هســتند... اگه کســی خواســت اشــکی برای همســرم بریــزد به اشــکش هدف بدهد. برای حضرت زینب)س( و امام حســین)ع( گریــه کند... همه زیر لب فقــط بگویید امان از دل زینب)س(... راهش را ادامه بدهید... دعا کنید خدا به من هم صبر بدهد.»...

تهديد دوباره داعش

همچنیــن بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از روسیاالیوم، روز پنجشــنبه گروه تروریستی داعش با انتشــار ویدئویــی ضدایرانی، ایــران را تهدید به حملات تروریســتی جدید کــرد. در این ویدئو چند تروریست داعشی به زبان فارسی، از هواداران خود میخواهند، اگر نمیتوانند به این گروه تروریســتی در عراق و سوریه بپیوندند، دست به انجام عملیات تروریســتی علیه ایران بزنند. داعــش در این ویدئو صحنههایی از حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.