9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سياست -

احمدینژاد: یک موی خبرنــگاران ایرانی را با غولهای خبری دنیا عوض نمیکنیم

احمد ابوالغیط، وزیر خارجــه مصر: از برنامه صلحآمیز هستهای ایران حمایت میکنیم

رئیــس کل بانــک مرکــزی: بــازار بینبانکی تأسیس میشود

سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی: دارندگان خانههای خالی محتکر شناخته میشوند

تمدن، مشــاور ارشــد اقتصادی احمدینژاد: طرح تحول اقتصادی داروی شــفابخش اقتصاد کشور است

خزاعی، نماینده ایران در ســازمان ملل: آمریکا دروغ میگوید، ایران در عراق دخالت نمیکند

آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی: روسیه به تعهداتش عمل کند

آیتالله امامیکاشــانی: اقتصاد کشــور بیمار است

سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی: دارندگان خانه خالی «محتکر» شناخته میشوند

آقازاده، رئیس ســازمان انرژی اتمی خبر داد: احتمال راهاندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر

احمد خاتمی: ائمــه جمعه از خطوط احزاب فاصله بگیرید و مســجد و منبر را بهجای دکان به کانون نشر دین تبدیل کنید

خزاعــی، نماینده دائم ایران در ســازمان ملل: اتهامات آمریکا مبنیبر «نفوذ تهران در عراق روند سیاســی و امنیتی این کشــور را تحلیل میبرد » را تکذیب کرد

احمدینــژاد: دولــت از فعالیــت بینالمللی رسانههای ایرانی حمایت میکند

آقاتهرانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلــس: رئیسجمهــور و همــه وزرا به اجرای منویات مقام معظم رهبری متعهدند

احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشــور: دامنزدن به مســائل قومی و مذهبــی از اهداف دشمنان نظام است

رحیممشــایی، معاون احمدینــژاد خبر داد: ایران بــه دنبال صدور گاز به چیــن از طریق هند است

احمدینژاد: رسانهها تصویر مخدوشی از ایران برای جهان ارائه نکنند

آقایــی، عضــو شــورای هماهنگــی جبهــه اصلاحات: امیدواریــم بتوانیم بیش از ‪4 0‬میلیون رأی داشته باشیم

امین جمیــل، رئیسجمهور ســابق لبنان: اگر ایران با غرب آشتی کند، اوضاع تغییر میکند

موســویتبریزی، دبیرکل خانه احــزاب ایران: توسعه سیاسی، لازمه طرح تحول سیاسی است

منتجبنیــا، قائممقام حــزب اعتماد ملی: اگر طرح تحول سیاسی در جهت انحصارطلبی باشد محکوم است

ســیدمحمد خاتمی با اشــاره به تخریبها و تهدیدها: هر تخریبی انجام دهند به نفع ماست

لاریجانــی، رئیــس مجلــس: بایــد جلــوی عوامزدگی در مسئله مهدویت را گرفت

مقام معظم رهبری: تفرقه از نقشههای جدی دشــمنان در دنیای اسلام و کشــورهای اسلامی است

کردان، وزیر کشــور: اولین وظیفه وزارت کشور ایجاد فضای آزادی بیان است

آیتالله امامیکاشــانی: ایران آماده مذاکره بر اساس حق قانونی خود است

تومــاس اســتگ، ســخنگوی دولــت آلمان: شرکتهای آلمانی از محدودیت روابط تجاری با ایران سرخورده شدهاند

جهرمی، وزیر کار: کارگــران و کارمندان یارانه نقدی بیشتری دریافت میکنند

معــاون اول احمدینــژاد ابــلاغ کــرد: واریز مســتقیم صددرصــد درآمد نفتی بــه بانکهای خارجی

مقام معظم رهبری به شرکتکنندگان خارجی در مســابقات بینالمللی قرآن توصیه کردند پیام دوستی و محبت ملت ایران را به هموطنان خود برسانند

احمدینژاد: معرفی چهره زیبا و توانمند ایران مهمترین رسالت رسانههاست

موســویلاری، عضو شــورای مرکزی مجمع روحانیون: ســیدمحمد خاتمــی تصمیمی برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری نگرفته است

خزاعــی، نماینده دائم ایران در ســازمان ملل خبــر داد: اتهام آمریــکا درباره دخالــت ایران در عراق رد شد

آیــتالله امامیکاشــانی: ایــران بــا تهدید از برنامههــای صلحآمیــز هســتهای عقبنشــینی نمیکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.