صالحي هستهاي ميماند

Shargh - - ديپلماسي -

علياکبر صالحــي، روز 19 مرداد در ســمت معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ابقا شــد. حســن روحانــي، رئيسجمهوري، در حکــم انتصــاب صالحي بــه «تعهد، ســوابق علمي، مديريــت موفــق اجرائــي و تلاشهاي ارزشــمند» او در توافق هســتهاي اشــاره ميکند. ايــن انتصاب بعد از شــايعهاي اتفاق ميافتد که بر اســاس آن، صالحي گزينه روحاني براي وزارت علــوم، تحقيقات و فناوري دولت دوازدهم بود؛ اما صالحي آن را شــايعه خوانده و گفتــه بود: «تابهحال کســي دراينباره با من صحبتي نکرده اســت. فکر ميکنم اســتنباط شــخصي يکي از بزرگواران بوده؛ از طرفي، صالحي زياد داريم». صالحي بار ديگر در ســازمان انرژي اتمي ميمانــد؛ اگر زماني دليل انتخاب او بهسامانرساندن پرونده هستهاي ايران بود، بار ديگر «برجام» است که سبب ميشود حضور و تجربه صالحي براي دولت روحاني مهم باشــد. دونالد ترامــپ، رئيسجمهوري آمريکا، بارهــا اعلام کرده به توافــق برجام پايبند نيســت و اين بدتريــن توافق براي آمريکاست. اگرچه رکس تيلرسون، وزير خارجه آمريکا، دو بار، يک بار در ارديبهشــت و يــک بار در تير، پايبندي ايــران به برجام را تأييد کرده؛ ولــي ترامپ هيئتي را در کاخ ســفيد مسئول دســتيابي به اين نتيجه کرده که تا پاييــز، پايبندنبــودن ايران به برجــام را ثابت کنند. حالا روحانــي بايد بار ديگر توافق برجام و سرنوشــت آن را يکي از مهمترين برنامههای خــود در دولت دوازدهم قرار دهد؛ انتخاب محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و علياکبــر صالحي، مســئول فني تيــم مذاکرهکننده هستهاي، نشان از اين حساسيت دارد.

صالحي، مرد اول سازمان انرژي اتمي، متولد چهارم فروردين 1328 در کربلاي عراق است. او در سال 1350 در رشــته فيزيک از دانشــگاه آمريکايي لبنان AUB() فارغالتحصيل شد و در ســال 1351 در همان دانشگاه دوره کارشناسی ارشــد را به پايان رساند. صالحي پنج ســال بعد؛ يعنــي در ســال 1356، در رشــته دکتراي هســتهاي از دانشــگاه ماساچوســت MIT() آمريــکا فارغالتحصيل شد. چهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي ميگذشــت که صالحي، عضو هيئت علمي دانشکده مهندســي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف، به رياست اين دانشــگاه رســيد. او در دو دوره در سالهاي 1361 تا 1363 و 1368 تا 1372، رياســت اين دانشــگاه را بر عهده داشت.

صالحي در دولت اصلاحات

در ســال 1377 تا 1382، صالحــي نماينده دائمي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي بود. سيدمحمد خاتمــي، صالحي را بهعنــوان نماينده دائــم ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي منصوب کرد و پنج سال )تا دي 1382( در اين ســمت فعاليت کرد. صالحي به دليل داشــتن ديدگاه اعتدالــي، در اين دوره مرکز توجه بود. در 18 دســامبر 2003، صالحــي بهعنوان نماينده ايــران، پروتکل الحاقــي «انپيتي» را امضــا کرد. در ســال 1382 پيروز حسيني جانشين او شد. رابطه حسن روحاني با صالحي بر ســر پرونده هستهاي ايران شکل ميگيــرد و تــا امــروز ادامــه دارد. او 1383 تا 138۴ بهعنوان مشــاور وزير امور خارجه در مسائل بينالملل انتخاب شد. در سال 1383 و همزمان با آغاز مذاکرات ايران به رياست حســن روحاني و سه کشور اروپايي در رابطه با برنامه هســتهاي ايران، از سوي کمال خرازي، وزير امور خارجه دولت هشــتم، بهعنوان مشــاور وزير در مســائل بينالملل منصوب شده و در برخي جلسات مذاکرات هستهاي حضور داشت. او در سالهاي 2007 تا 2009، معاونت دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامي را بر عهده داشته است.

از رياست تا وزارت

پس از استعفاي غلامرضا آقازاده از رياست سازمان انرژي اتمي ايران، محمود احمدينژاد در ســال 1388 صالحي را بهعنوان رئيس سازمان انرژي اتمي انتخاب ميکند و صالحي در دولت دهم مســيري را از سازمان انرژي اتمي تــا وزارت امور خارجه پيمود. بعد از اينکه منوچهر متکي در آذر سال 1388 در سفر به سنگال، از وزارت عزل شــد، صالحي بهعنوان سرپرست سهماهه وارد ساختمان وزارت امور خارجه شد. مدتي بعد، در 10 بهمــن 1389، با 1۴6 رأي موافق، 60 رأي مخالف و 35 رأي ممتنع از مجموع 2۴1 نماينده، از مجلس شــوراي اسلامي رأي اعتماد گرفت و بهعنوان وزير امور خارجه معرفي شد. مرداد سال 1392 پس از پايان دولت دهم، صالحي از سوي حســن روحاني، رئيسجمهور وقت، به سمت رياســت ســازمان انرژي اتمي منصوب شد. صالحي اگر يک بــار از مجلس اصولگــرا رأي اعتماد براي وزارت گرفت، از ســوي همــان نمايندگان حامي خود هم در وزارتخانه در دولت حســن روحاني تهديد شد؛ او روز سهشنبه 21 مهر 139۴، در صحن مجلس از طرف روحالله حسينيان، چهره شاخص جبهه پايداري، تهديد شــد که «تو و ظريف را اعــدام ميکنم، در قلب رآکتور اراک دفن ميکنم و روي شما سيمان ميريزم.»

صالحي در دوره دولت يازدهم

يکــي از مهمتريــن برنامههــاي دولــت يازدهــم، حلوفصل پرونده هستهاي ايران بود و حضور صالحي براي بهفرجامرساندن برجام، بسيار مهم بود. او زماني وارد پرونده هستهاي شــد که مسير مذاکرات هستهاي در وين در بنبســت رفتوبرگشــت گير کرده بود. او در اين مسير، درباره مســائل فني پرونده هستهاي مذاکره ميکــرد و محمدجواد ظريف با همتاي آمريکايي خود، جان کري، درباره مسائل سياسي.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.