نسخه جديد روحاني

Shargh - - ديپلماسي - مترجم: آزاده بابايينژاد

گرچه دامنه رأيدهندگان به «حســن روحاني» از جريانها و ســلايق مختلف سياســي بوده؛ اما به نظر ميرســد دو بار پيــروزي خــود را در انتخابات رياستجمهوري ايران، مديون جناح اصلاحطلب و هواداران آن اســت که او را «معتدلترين اصولگرا» يافته و هر دو بار، تمامقد پشت او ايستادند. در مقابل، روحاني نيز با نهايت فراســت و مهارت، بدنه اصلي ايــن جناح را ميان توده جامعــه ايران روي صحبت خود قرار داد و توانست مطالبات مهم جامعه جوان ايران را در ميل به آزاديهاي دموکراتيك، شناســايي کند و برای کاســتن از انزواي ايران با جامعه جهاني گام بردارد کــه گفتوگوهاي پيدرپي هســتهاي با نمايندگان ايالات متحده و کشورهاي غربي، دستاورد چشمگير امضاي توافق هستهاي را به دنبال داشت و همين نکته، نهتنها يکي از مهمترين عوامل حضور هــواداران جنــاح اصلاحطلب پاي صنــدوق رأي و انتخــاب گزينــه روحاني بــوده که صدها شــهروند ايرانــي به پاس اين توافق، با حضــور در فرودگاه، از بازگشــت ظريف به تهران استقبال کردند؛ اما در اين ميان، اعلام رسمي اسامي وزيران پيشنهادي روحاني به مجلس، موجي از دلخوري را ميان انبوه کســاني که به نفــع او پاي صندوقهاي رأي رفتند، به همراه داشت که دليل اصلي آن را در دو مورد بايد جست؛ نخســت غياب يك چهره زنانه در کابينه آتي، بهويژه آنکه زنان در پيروزي روحاني نقش مهمي ايفا کرده و در جشن پيروزي پس از اعلام رسمي نام روحاني، همــگام با مــردان به پايکوبــي پرداختنــد. آگاهان سياســي بر اين باورند که روحاني در دومين و آخرين چهار سال رياستش در کسوت رئيسجمهوري ايران، درصدد جلب رضايت جناح اصولگراســت؛ بهويژه اينکه او از ســوي برخي چهرهها از انتخاب وزير زن نهي شــده و از بيم تأييدنشدنشــان در مجلس، تنها به انتصاب ســه زن در مقام دســتيار و مشاور بسنده کرده اســت. مورد دوم، انتخابنکــردن وزير از ميان اقوام اســت. همانطور که ميدانيــم، ايران از اقوام مختلفي تشکيل شده که ناديدهگرفتن آنها، ميتواند هرگونه برداشــتي را آزاد بگذارد. به باور کارشناسان، مهمترين اولويت دولت دوم روحاني، برخلاف نظر و خواست عامه شــهروندان ايران، پرداختن به مسائل خارجي بهجاي مسائل داخلي است.

*منبع: الخليج

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.