علت حضورنيافتن اسماعيل هنيه در تحليف

Shargh - - ديپلماسي -

يکي از اعضاي دفتر سياسي جنبش حماس که در سفر به تهران براي مشارکت در مراسم تحليف روحاني، رياســت هيئت حماس را برعهده داشــت، گفت: اســماعيل هنيه اصرار داشت در سفر اخير به تهران رياســت هيئت حمــاس را برعهده بگيرد؛ اما شرايط اقتضا نکرد. عزت الرشق، عضو دفتر سياسي جنبش حماس، در گفتوگو با وبگاه خبري الرساله نــت گفت: جنبش حماس مرحله سســتي روابط با ايران را رد کرد و امروزه در حال تحکيم و گســترش روابط با ايران اســت و روابط مــا با تهران در بهترين شــکل ممکن است و ســفر اخير ما به تهران پيامي اســت که بر اين مســئله تأکيد دارد. جنبش حماس بهويژه در سايه گسترش روابط با تهران و قاهره وارد مرحله جديد و پيشرفتهاي در روابط خارجه شد. اين عضو حماس در ادامه گفت: روابط حماس و تهران از مرحله روابط سســت که به خاطر دلايل و شرايط معروفي به وجود آمده بود، گذشــت. با وجود اينکه روابط ما با تهران هيچگاه قطع نشــد و حمايت ايران از ملت فلسطين نيز هيچگاه قطع نشد و اکنون روابط ما در بهترين شــکل ممکن است. عزت الرشق گفت: ســفر ما به تهران در پاسخ به دعوت علي لاريجاني، رئيس مجلس شــوراي اســلامي ايران، از اسماعيل هنيــه، رئيس دفتر سياســي جنبش حمــاس، براي مشــارکت در مراســم تحليف روحاني بود و شرايط حصار موجود در نوار غزه باعث جلوگيري از خروج اسماعيل هنيه شد؛ با وجود اينکه وي دوست داشت در مراســم شــرکت کند؛ بنابراين هيئت ما بهعنوان نماينــده اســماعيل هنيه و جنبش حمــاس در اين مراســم شــرکت کرد. وي همچنين گفت: اسماعيل هنيه اصرار داشــت در سفر به تهران در رأس هيئت حماس باشد؛ اما شــرايط اقتضا نکرد و هر زمان که شــرايط فراهم شــود و بتواند نوار غــزه را ترک کند، قطعا تهران ايســتگاه مهمي در سفرهاي خارجي او خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.