پاسخ ايران به اتهامات تاجيکستان

Shargh - - ديپلماسي -

ســفارت ايــران در دوشــنبه، پايتخــت تاجيکستان، در پاســخ به اتهامات مطرحشده عليه ايران در فيلم نشاندادهشــده از تلويزيون اين کشور بيانيه مطبوعاتي صادر کرد. دراين بيانيه آمده است: سفارت جمهوري اسلامي ايران در دوشنبه ادعاهاي بياســاس مطرحشــده در فيلم مورخ ‪8( 96/5/ 17‬ آگوســت 2017( تلويزيون جمهوري تاجيکســتان را تکذيب ميکند و از آن متأســف اســت... . ادعاهاي مطرحشده در فيلم از سوی اعترافکنندگان محبوس و به نقل از کســاني اســت که در قيد حيات نيستند و بالطبع نميتواند اعتباري داشــته باشــد ». سفارت ايران در تاجيکســتان با يــادآوري برخــي اقدامات ايران در توســعه اين کشور در ادامه اين بيانيه آورده اســت «پخش اين قبيل فيلمهاي مغرضانه، بعد از ســفر اخير وزير انرژي و ذخاير آبي و رئيس تاجيکي کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي و فرهنگي دو کشــور به تهران، برای شرکت در مراسم تحليف رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، به نمايندگي از رئيسجمهور محترم تاجيکستان، بيانگر آن است کــه برخي گرايشهــا و محافل تحمل عاديشــدن روابط و تقويت دوستي بين دو کشور را ندارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.