سفير انگليس در گيلان

Shargh - - ديپلماسي -

نيکلاس هاپتون، سفير انگليس در ايران، گفت: حضور در مراسم تنفيذ و تحليف دکتر روحاني باعث افتخار براي من بود. نيکلاس هاپتون در ديدار با اســتاندار گيلان، با ابراز خرسندي از سفر به گيلان، گفــت: حضور هيئتــي از انگليس بــراي حضور در مراســم تنفيذ و تحليف رئيسجمهور نشــاندهنده پيشــرفت در روابط دو کشــور و حمايت کامل کشور انگليــس از اجراي برجام اســت. وي به ابراز تمايل خود مبني بر سفر به همه اســتانهاي کشور، ديدار بــا دولتمردان و گســترش ارتبــاط با آنان اشــاره و خاطرنشــان کرد: علاقهمندم تا در هــر کجاي ايران که بشــود، ســطح روابط را با انگليس افزايش دهم و از اينکه امروز در رشــت هستم، بســيار خرسندم. هاپتون با قدرداني از اســتاندار گيلان درباره تشــريح فرصتهــاي ســرمايهگذاري در اين اســتان گفت: بســياري از شــرکتهاي انگليســي پــس از توافق برجــام تمايل به بازگشــت به بازار ايــران را دارند و دراينباره گيلان يکــي از مکانهاي اولويتدار براي اين شرکتها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.