ديدار هيئتي از سفارت ايران با رئيس شوراي بغداد

Shargh - - ديپلماسي -

هيئتي از سفارت جمهوري اسلامي ايران در عــراق با رئيس شــوراي اســتان بغــداد ديدار و گفتوگو کرد. به گزارش النور نيوز، هيئتي از سفارت جمهوري اسلامي ايران در عراق با رياض العضاض، رئيس شــوراي اســتان بغداد، ديدار و طرفين درباره مســائل مهــم و مشــترک و تقويــت همکاريهاي دوجانبــه در زمينههاي مختلف بحــث و تبادلنظر کردند. در اين ديدار رياض العضاض ضمن اشاره به حمايتهــاي ايران از عــراق و تقويت امنيت و ثبات آن بر تحقــق همکاريهاي مشــترک در زمينههاي مختلــف به طــوري که براي هــر دو کشــور فوايد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي داشته باشد، تأکيد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.