رقابت تسلیحتانتشیمیانبپیاو نبگهم ایانزاگرواگشنرگتمنیچنادار کنردامههشدمالیو آمریکا

Shargh - - جهان -

هر بار آزمایش موشــکی کرهشمالی تهدیدی است برای کشــورهای همســایهاش؛ بهویژه کرهجنوبی. این روزها و با افزایش تهدیدهای کرهشــمالی که به سلاح هســتهای مجهــز اســت، کرهجنوبی در حــال تقویت قوای نظامیاش اســت و کارشناسان نسبت به افزایش نظامیگری در سرتاســر آسیای شــمال شرقی هشدار دادهاند. کرهجنوبــی و ژاپن دیگر به تهدیدهای هرروزه کرهشمالی خو گرفتهاند؛ اما بالاگرفتن جنگ لفظی میان واشــنگتن و پیونگیانگ، هراس از درگرفتن درگیریها را در یکی از مســلحترین مرزهای جهان افزایش داده؛ مرزی که دو کــره را از یکدیگر جدا کرده و جرقهای در آن میتواند به جنگی تمامعیار تبدیل شود.

به گــزارش ســایت تایم بعــد از دومیــن آزمایش موشک بالستیک بینقارهای کرهشمالی در 28 جولای، مــون جائه، رئیسجمهــوری کرهجنوبی که پیشتر به دلایل محیطزیســتی دریافت سیســتم دفاع موشــکی بحثبرانگیــز تــاد را از ایالات متحده به این کشــور به تعویق انداخته بود، فورا دســتور انتقال این سیستم را صادر کرد.

آنطور که دفتر ریاســتجمهوری ایــالات متحده گــزارش داده، مــون همچنیــن در تمــاس تلفنی روز دوشــنبه خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرده که ســئول خواســتار ســاخت یک زیردریایی مجهز به انرژی هســتهای است. یانگ یوک، یکــی از محققان ارشــد مجمع دفــاع و امنیت کره، بر این باور اســت که همه این اقدامات در نهایت منجر به نظامیگری بیشتر کرهجنوبی میشود.

حمله به گوام

کرهجنوبی که حدود یکدهم بودجه ســالانه خود را صــرف دفاع از خود میکند، میزبان حدود 625 هزار سرباز محلی و بیش از 28 هزار نیروی آمریکایی است. جنگ بین سالهای 1950 تا 53 دو کره با یک آتشبس و بــدون پیمان صلح به پایان رســید؛ امــا کرهجنوبی همچنان در جنگی بالقوه با کرهشــمالی به سر میبرد و سامانه دفاع موشکی پاتریوت ایالات متحده و سامانه ضدموشکی تاد مستقر در این کشور گواه این ادعاست. روز جمعــه و یــک روز بعــد از اینکــه کشــور منزوی کرهشمالی اعلام کرد تا اواســط ماه آگوست برنامهای را برای شــلیک چهار فروند موشــک میانبرد به طرف

گوام آماده خواهد کرد، دونالد ترامپ به کرهشــمالی و رهبــر آن کیم جونگ اون نســبت به عواقب این حمله هشدار داد.

دراینمیان ژاپن هم که نگران درهمشکستن سیستم

دفاع موشــکی بالســتیک خود در پی حملهای سنگین اســت، به دنبال بهدستآوردن نســخه زمینی سیستم دفــاع موشــکی ایجیس اســت. این کشــور همچنین میخواهــد مهماتــی به دســت آورد که بــا آن محل استقرار موشکهای کرهشمالی را هدف قرار دهد.

بــه گفته رید فاســتر که تحلیلگری نظامی اســت، بزرگتریــن تهدیــد برای هر دو کشــور، موشــکهای کوتاهبــرد، موشــکهای توپخانهای و موشــکهایی با برد کوتاه تا متوسط اســت. تمرکز اصلی تداوم تقویت قابلیتهای دفاعی اســت و نه قابلیتهای تهاجمی. رید فاســتر بر این باور اســت که با وجــود لفاظیهای کرهشــمالی تغییرات درخورتوجهی در استراتژیهای تدارکاتی شــرق آسیا ایجاد نخواهد شــد؛ چراکه برای آنها این تهدیدات شدتی نیافته است.

آیا کرهجنوبی هستهای خواهد شد؟

قانونگــذاران محافظهکار کرهجنوبــی در روزهای اخیر خواســتار تعادل هستهای در شبهجزیره شدهاند و میگویند اگر کرهجنوبی نمیتواند سلاحهای هستهای خود را توســعه دهــد؛ پس باید از واشــنگتن بخواهد سلاحهای هســتهای ایالات متحده را دوباره به سئول بفرستد.

در ســال 1992 و پس از آنکــه دو کره توافق کردند شــبهجزیره عــاری از ســلاح هســتهای شــود، ایالات متحده سلاحهای هســتهای کرهجنوبی را از این کشور خــارج کرد؛ اما کرهشــمالی با نقض ایــن توافقنامه و قطعنامههای شــورای امنیت سازمان ملل تاکنون پنج آزمایش هستهای انجام داده است.

بااینهمــه بازگردانــدن ســلاح هســتهای بــه کرهجنوبی ســناریویی نامحتمل اســت؛ چراکه این امر درخواستهای سئول و واشنگتن از کرهشمالی را برای ازبینبردن ســلاحهای هســتهایاش تضعیف خواهد کــرد. در عوض مقامات کرهجنوبــی روی تغییر راهبرد موشــکها متمرکز شــدهاند و به دنبال موشــکهای بالســتیکي با برد پــروازی 800 کیلومتر و کلاهکهایی بالغ بر 500 کیلومتر هستند. مقامات ارشد دولتی آمریکا میگویند کرهشــمالی روی افزایش دامنــه پرواز خود متمرکز نیســت؛ چراکه این امر ممکن اســت مخالفت همســایگانش ازجمله چین، روسیه و ژاپن را به دنبال داشــته باشــد. به جای این ســئول میخواهد قدرت انفجاری کلاهکهایش را تا هزار کیلوگرم یا حتی بیشتر افزایش دهد؛ یعنی به میزانی که به این کشــور قدرت دهد، تأسیســات هستهای و انبارهای سوخت زیرزمینی کرهشمالی را مورد هدف قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.