طرحهای نظامی آمریکا آماده شده است

Shargh - - جهان -

تنش میان کرهشــمالی و آمریــکا همچنان ادامه دارد و دونالــد ترامپ، رئیسجمهوری ایالاتمتحده، هــرروز با اظهــارات جدیــدی بر آتش ایــن تنشها میدمــد. دونالــد ترامــپ روز گذشــته اعــلام کرد طرحهای نظامی این کشــور برای واکنــش در برابر اقدام احتمالی کرهشــمالی آماده شده است. ترامپ در توییترش نوشــت: «چنانچه کرهشمالی نابخردانه عمل کند، طرحهای نظامی ما کاملا مهیاست، حاضر و آماده. امید که کیم جونگ اون مسیر دیگری انتخاب کند». رئیسجمهور آمریــکا در حالی درباره واکنش نظامی به کرهشمالی هشدار میدهد که روز پنجشنبه جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، ســعی کرد بر یافتن راهحل دیپلماتیک تأکید کند. همان روز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هم در واکنش تهدید کرهشمالی به حمله موشــکی به گوام گفت که شــاید اصطلاح «خشــم و آتش » بهقدر کافی «محکــم و مقتدرانه » نبوده است. به گفته رئیسجمهور آمریکا، کرهشمالی باید «سراپا مضطرب» شود اگر به آمریکا و منافعش خدشهای وارد کند. ترامپ همچنین خاطرنشان کرده که ارتش آمریکا پشت او ایستاده است. درهمینحال گلوبالتایمــز، روزنامــه دولتی چین کــه بیانگر نظر رسمی رهبری چین در موضوعات سیاسی است، روز گذشته نوشت چنانچه کرهشــمالی به پایگاه نظامی آمریکا در جزیره گوام حمله موشکی کند، چین در این درگیری بیطرف میماند. گلوبالتایمز، رسانه رسمی جمهوری خلق چین، در سرمقاله جمعه، 11 آگوست خود نوشت: «اگر کرهشمالی پیشدستی کند و پایگاه آمریــکا در گوام را مورد حمله موشــکی قرار دهد و آمریــکا در پی تلافیجویی برآید، چین در این درگیری اعلام بیطرفی میکند، اما اگر ایالات متحده آمریکا و کرهجنوبی قصد داشته باشند حکومت پیونگیانگ را ساقط کنند و ساختار سیاسی شبهجزیره کره را تغییر دهند، آنگاه چین وارد عمل شده و مانع از تحقق این برنامه میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.