نقشه راه بحران با قطر

Shargh - - جهان -

یک منبع کویتی با اشاره به «طرح جدید» حل بحران محور ســعودی با قطر نوشــت: نقشه راه جدید مبتنی بر برقــراری آرامش کامل در بحران جاری بــا ارائه تضمینهایی دراینباره اســت. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه القبس کویت، نقشه راهحل بحران محور ســعودی با قطر شــامل متقاعدکردن طرفهای تحریمکننده قطر براي کنارگذاشتن شروط 13گانه و حلوفصل بحران براســاس اصول ششگانهای است که کشورهای مزبور در نشستي چندی پیش در قاهره مطرح کردند.

این طــرح پیشــنهادی همچنین شــامل لزوم حلوفصل پرونده اخوانالمســلمین از سوی قطر و بیرونرانــدن برخی رهبران این گروه و نیز توقف حملات رســانهای علیه کشــورهای تحریمکننده است.

طــرح موضع نقشــه حل بحران عربســتان و متحدانش شــامل امارات، مصــر و بحرین با قطر در حالی مطرح شــده اســت که کویت و آمریکا ســخت در تکاپوی حلوفصل بحرانی هستند که ســه ماه از آغاز آن میگذرد. در همین راستا شیخ صباحالاحمــد الجابر الصباح، امیــر کویت، چند روز پیش دو فرســتاده خود را بــا پیام کتبی عازم عربســتان، مصر، عمان، امارات، بحرین و قطر کرد که به عقیده کارشناســان به احتمال زیاد این پیام شــامل ابتکار عمل جدید برای حلوفصل بحران موجود است.

همزمــان بــا پیامهــای امیــر کویــت، هیئت آمریکایی متشــکل از معاون وزیر خارجه در امور خــاور دور و نیز انتونــی زینی، ژنرال بازنشســته آمریکایــی به منظور حمایت از میانجیگری کویت بــرای حلوفصل بحران عازم چند کشــور منطقه شــدند. القبس به نقل از یــک منبع عرب منطقه خلیجفارس نوشت: فرســتادگان رکس تیلرسون، وزیر خارجــه آمریکا به منطقه در تلاش هســتند کشــورهای تحریمکننده قطر را به دستبرداشتن از شــروط 13گانه متقاعد کنند و در مقابل در نظر دارند نقشه راهی را که تیلرسون آماده کرده است، ارائه کنند. به نوشته این روزنامه، عنوان مأموریت هیئت آمریکایــی در منطقه خلیجفــارس «لزوم جلوگیری از شــدتیافتن بحــران و حلوفصل آن است» و این هیئت تلاش دارد سقف خواستههای دو طــرف درگیر را کاهش دهــد بهگونهای که با تلاشهــای پیگیر کویت بــرای حلوفصل بحران همخوانی داشته باشد.

نقشــه راه بــرای حــل بحران کنونی شــامل برقراری آرامش فراگیر در سطح متشنج رسانهای و توقف حملات رســانهای بهویــژه علیه مصر و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس است، به اضافه اینکه موضوع بیرونراندن برخی رهبران اخوانالمسلمین از قطر را نیز شامل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.