کنترل ارتش سوریه بر بخشهای وسیعی از مرز با اردن

Shargh - - جهان -

منابع ســوری از کنتــرل ارتش این کشــور بر مناطق وســیعی در استان ســویدا در مرز با اردن خبر دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه روز پنجشــنبه کنترل کامل مناطق بیابانی اســتان سویدا در مرز با اردن را در دست گرفت که پیروزی استراتژیکي برای دولت دمشق محسوب میشود.

ارتش سوریه روز پنجشــنبه کنترل دو منطقه مرزی در استان سویدا را در دست گرفت. از زمان آغاز عملیات در ماه مي گذشــته، ارتش ســوریه چهار هزار کیلومتر مربع از مرزهای سوریه با اردن را آزاد کرده است.

اســتان ســویدا شــامل توافق آتشبسی که روســیه و آمریکا اخیرا به آن دســت یافته بودند، نمیشــود. یک منبع نظامی ســوری این پیشروی را پیروزی بزرگی دانســته اســت. مناطق بیابانی جنوب شرق سویدا در مرز اردن، مدتها در اختیار گروههای مخالفی بوده اســت کــه مورد حمایت برخی از کشورهای غربی و عرب هستند.

آزادی 50 درصد رقه

همچنین ســخنگوی ائتلاف ضدداعش اعلام کرد بیش از 50 درصد شــهر رقه از کنترل داعش خارج شــده و اکنــون در اختیار نیروهای ســوریه دموکراتیک اســت. «رایــان دیلون»، ســخنگوی این ائتــلاف تحت رهبــری آمریــکا در کنفرانس مطبوعاتی گفــت: بیش از 50 درصد شــهر رقه تحت کنترل نیروهای ســوریه دموکراتیک است و درگیریها بین داعش و این نیروها محله به محله ادامه دارد. او گفت نیروهای ســوریه دموکراتیک در دوره اخیر به دلیل مقاومت شــدید داعشیها پیشروی کندی داشتهاند.

در همین راستا، هوال جبار، یکی از فرماندهان نیروهای مدافع خلق کرد سوریه که ستون فقرات نیروهای ســوریه دموکراتیک محسوب میشوند نیز اعلام کرد نیروهای سوریه دموکراتیک نیمی از بخش قدیمی شــهر رقه را آزاد کردهاند و در حال پیشــروی از تمامی محورها هستند. به گفته جبار، تروریستهای داعش در مرکز شهر رقه محاصره شدهاند و نیروهای کرد در حال پیشروی در مناطق المنصور و الرشید هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.