خواهان دیدار با همتاي آمریکایي

Shargh - - جهان -

«نیکلاس مادورو»، رئیسجمهوری ونزوئــلا، از تمایــل بــرای گفتوگو با «دونالــد ترامــپ»، همتــای آمریکایی خــود، در حاشــیه نشســت مجمــع عمومی ســازمان ملل سخن گفت که قرار است ماه میلادی آینده )سپتامبر( در نیویــورک برگزار شــود. بــه گزارش بیبیســی، او این تصمیــم را در دیدار با اعضای مجلس مؤسســان اعــلام کرد که تشــکیل آن با مخالفت اپوزیســیون حاکم بر پارلمان و حامیان غربی آنها همراه بوده اســت. ابراز تمایل مــادورو برای دیدار رودررو با همتــای آمریکایی در حالی اعلام میشــود که ترامپ بلافاصله پس از تشکیل مجلس مؤسسان ونزوئلا، عملیکردن وعده خود را مبنی بر اعمال فشــار بر مقامات این کشــور با تحریم مادورو آغاز کرد. مادورو در شرح دلیل تمایل خود به دیدار بــا رئیسجمهوری آمریکا، گفت: حالا کــه ترامپ تا این حد به ونزوئلا علاقهمند اســت، من )برای دفاع از مواضعمان( اینجا هستم. آقای دونالد ترامپ! من آماده دســتدادن )با شــما( هســتم. البته، مادورو در لحظاتی از ســخنرانی سهســاعته خود، بــار دیگر به لحن منتقدانه در برخورد با واشــنگتن متوسل شد و امپریالیسم آمریکا را به توطئــه علیه دولت کاراکاس متهم کرد. او هشــدار داد دولت ونزوئلا هرگز مرعوب قدرتهای غربی نمیشــود. ونزوئلا از ماه آوریل صحنه اعتــراض مردمی بوده اســت که به تحریک اپوزیســیون به خیابانها میآیند و کنارهگیری مادورو را خواستار میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.