استقبال به شیوه ترامپ

Shargh - - جهان -

دونالــد آمریکا میگویــد با تصمیم مسکو برای کاهش کارمندان واحدهای دیپلماتیک آمریکا در روسیه پول زیادی صرفهجویی میشــود و بههمیندلیل، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به دلیل این تصمیم از مســکو تشکر کرده است. به گزارش دویچهوله، ترامپ که در شهر بدمینستر ایالت نیوجرسی به سر میبرد، گفته است : «من واقعا از این مسئله استقبال میکنم که فهرست حقوقبگیران ما کوتاهتر شود». رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی که به نظر کنایهآمیز میرســد، خاطرنشان کرد وزارت خارجه این کشور در هر حال قصد صرفهجویی دارد. تصمیم رئیسجمهوری روسیه برای خروج صدها کارمند واحدهای دیپلماتیک آمریکا از روسیه در واکنش به اعمال تحریمهای جدید علیه این کشــور گرفته شده اســت. اظهارات دونالد ترامپ در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی با واکنشهای زیادی روبهرو شده است. برخی از کاربران اینترنت میپرسند، آیا رئیسجمهور آمریکا مجاز است درباره مســئلهای که برای کشور اهمیت زیادی دارد مزاح کند و آیا تشــکر او صادقانه و به دلیل برنامههای صرفهجویی در وزارت خارجه بوده اســت. خلاف واکنش ترامپ، «رکس تیلرســون،» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بهتازگی و در جریان ســفر به فیلیپین تأکید کرد این کشــور به تصمیم مسکو برای کاهش 755 نفر از کارکنان نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا در روسیه پاسخ خواهد داد و چگونگی این پاسخ اول ماه دسامبر مشخص میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.