پیروزی در انتخابات

Shargh - - جهان -

براســاس جدیدترین نظرســنجی منتشرشده در آلمان، میزان رضایت از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نسبت به نظرسنجی قبلی 10 درصد کاهش یافت، اما او پیروز انتخابات پارلمانی سپتامبر 2017 خواهد بود. به نوشته اشــپیگل، درست شش هفته پیش از انتخابات پارلمانی در آلمان، براساس نظرســنجیهای اخیر، 33 درصد از آلمانیها از کار مارتین شولتز )نامزد سوســیالدمکراتهای آلمان( رضایت دارند. این در حالی اســت که این میزان چهار درصد کمتر از نظرسنجیهای قبلی در ماه جولای و کمترین مقدار رضایتی اســت که تاکنون نسبت به او وجود داشــته است. به گزارش تارنمای این نشریه، آنگلا مرکل نیز با 59 درصد رضایت، به طور چشــمگیری بیش از مارتین شــولتز محبوبیــت دارد. بااینحال، درصد رضایت از او بســیار کمتر از ماه جولای اســت. در حالی که در آخرین نظرسنجیها، میزان رضایت از مرکل 10 درصد بیشــتر از اکنون بود. براســاس این نظرســنجی، رضایــت از دولت فدرال بــه طور کلی کاهش یافته اســت. فقط 47 درصد از شــهروندان از کار دولت فدرال راضی یا بسیار راضی هســتند. این میزان هشت درصد کمتر از ماه قبل است و 51 درصد نیز یا راضی نیســتند یا رضایت کمی دارند. بنابراین، برای اولینبار از ماه مارس ســال 2017، پاسخدهندگان ناراضی از پاسخدهندگان راضی بیشتر بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.