چگونه میتوان نرخ ترکتحصیل میان دانشآموزان را کاهش داد؟

Shargh - - تخته سفيد - امیرمحمد تهمتن پژوهشگر اقتصاد رفتاری

ریچارد تالر اســتاد اقتصاد رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آخرین کتاب خود با عنوان «بدرفتاری » اشاره میکند که آموزش حوزهای است که در آن کاربست علوم رفتاری بسیار کم اتفاق افتاده و نمونه بسیار خوبی برای اجرای آزمایشهای میدانی ازســوي اقتصاددانان و دیگر دانشــمندان علوم اجتماعی برای اعمال برخی از مداخلههای رفتاری بهمنظور بهبود عملکرد آموزشــی بهشمار میرود. تفاوت عمده توصیههای سیاســتگذاری مبتنیبر یافتههــای اقتصاد رفتاری در مقایســه با توصیههای سیاستگذاری معمول در آن اســت که اقتصاد رفتاری تاش میکند بر مکانیســمهای روانشــناختیای اثرگذاری داشته باشد که غالبا ناخــودآگاه و در سیســتم 1 تفکر انســان رخ میدهد )برای بحث بیشــتر درباره سیستمهای دوگانه تفکر به کتاب تفکر ســریع و آهسته نوشته دانیل کاهنمن مراجعه کنید(؛ روشی که با عنوان «معماری انتخاب» شناخته میشود. معماری انتخاب نیازی ندارد تا از ذهن یک اســتاد اهل کتــاب و یک الگوریتم کامپیوتری قدرتمند سرچشــمه بگیرد، بلکه میتواند زاییده افکار یک یا دو مسئول مدرسه باشــد؛ برای مثال تالر در کتاب تلنگر مینویسد: «در سن مارکوس، تگزاس، مدیر مدرســه و یک مســئول اجرائی در کالج محلی آســتین در جستوجوی راهی برای جذب هرچهبیشــتر جمعیت دانشآموزی عمدتا لاتین ســن مارکوس به کالج بودند. آنها تلنگر بســیار ســاده و مؤثری را یافتند که سریعتر از یک فیلم در یوتیوب در ســطح شهر پخش شــد. آن تلنگر این بود که برای فارغالتحصیلی از دبیرستانهای سن مارکوس، دانشآموزان باید یک فرم درخواست پذیرش کالج محلی آستین را تکمیل کنند. از آنجا که تمام آن چیزی که پذیرفتهشدن در کالج محلی نیاز دارد مدرک دبیرســتانی و نتیجه آزمون دانشآموز است، تکمیل فرم درخواســت دقیقا بهمثابه پذیرش بود. این تلنگر نتایج بزرگی ایجاد کرد. از سال 2004 تا ســال 2005، تعداد دانشآموزان دبیرستانی ســن مارکوس که به کالج تگزاس رفتند با افزایش 11 درصدی، به 45 درصد رسید. درحالحاضر بیش از 45 دبیرســتان در تگزاس برنامههای مشابهی دارند و مدارس در فلوریدا و کالیفرنیا برنامههایی را از روی مدل سن مارکوس ایجاد کردهاند. «درمین» ، یک قانونگذار دولتی، پیشنهاد قانونی را داد که دانشآموزان سال آخر دبیرستان را ملزم به ارائه حداقل یک درخواست پذیرش کالج قبل از فارغالتحصیلیشان میکرد».

در همین راســتا، دولت انگلســتان در یکی از تاشهای خود، در سال 2015 بــا همکاری برخی از دانشــمندان علــوم رفتاری اقدام به اجــرای یک آزمایش کنترلشــده تصادفی برای کاهش نرخ ترکتحصیــل دانشآموزان کرد. آمارها در انگلســتان نشــان میدهد که حدود 78 درصد از جمعیت بریتانیا از توانایی شــمارش اعداد که از یک نوجوان 16 ســاله انتظار میرود برخوردار نبوده و این آمار برای توانایی خواندن و نوشــتن حدود 43 درصد از جمعیت بریتانیاســت. حدود یکپنجم از بزرگســالان بریتانیایی از توانایی خواندن و نوشتن مورد انتظار از یک کودک 11 ســاله برخوردار نیستند، اما ســؤال آن بود که چرا باوجود آنکه اکثریت جمعیت بزرگســال بریتانیایی در مدارس و دانشگاهها ثبتنام میکنند، وضعیت تواناییهای آموزشــی آنها مطابق با آمارهای ارائهشــده در بالاســت. یک پاســخ ممکن آن اســت که این افــراد با موانع جــدی و بزرگی برای حضور در مدرســه و تکمیل دورههای آموزشــی خود روبهرو بوده و بسیاری تصمیم به ترکتحصیل میگیرند. برای رفع این مشکل، تیم بینشهای رفتاری با استفاده از یافتههــای علوم رفتاری به طراحی یــک مداخله رفتاری پرداختند تا بر باورها و انگیزههــای دانشآموزانی که تصمیم به ترکتحصیــل میگیرند اثر بگذارند. مداخله رفتاری مورد استفاده در این پژوهش، ارسال پیامکهای انگیزشبخش و کمک به برنامهریزی درسی برای دانشآموزانی بود که بهخصوص در یادگیری ریاضیات و زبان انگلیســی دچار مشکل بودند. این آزمایش در سطح کاس و در دو گروه مختلف انجام شــد: یکی گروه کنترل و دیگری گروه مداخله یا آزمایشی. کاسهــای گروه کنترلی هیچ مداخلــهای دریافت نکردند و همچون قبل عمل میکردند، اما به دانشآموزان در کاسهای گروه آزمایشــی هر یکشنبه صبح در تعطیات میانترم و پایان ترم پیامکهایی ارســال میشد تا بتوان از آن بهعنوان وسیلهای برای برقراری ارتباط با دانشآموزان زمانی که در مدرسه حاضر نیستند استفاده کرد. هر پیامک از طرف مدرسه و با اسم دانشآموز به او ارسال میشد؛ مبتنیبر ادبیات موجود درباره رابطه تواناییهای غیرشناختی و عملکرد آموزشی )بهخصوص مطالعات جیمز همکن (، این پیامکها با هدف تأثیرگذاری بر چهار باوری که پیشبینیکننده موفقیت تحصیلی اســت به دانشآموزان ارسال شد: (1( من عضوی از مدرسه هستم، )2( تواناییهایم تاشهای من را بهتر میکند، (3( میتوانم موفق شــوم و )4( من چیزهای مفیدی یاد میگیرم. این پیامکها همچنیــن دانشآموزان را ترغیب به تمرین آموختههــای خود میکرد یا از آنها میخواســت تا برای هفته پیــشرو خود برنامهریزی کنند. نتایج نشــان داد که اگرچه نرخ حضور در مدرســه در میان هزارو 632 نفر شرکتکننده )چه در گروه کنترلی و چه در گروه آزمایشی( در این طرح در طول 10 هفته در حال کاهش بوده است، اما گروه آزمایشی که این پیامکها را دریافت میکردند حدود هفت درصد حضور بیشتری در مدرسه داشتند. نتیجه جالب توجهتر این پژوهش آن است که تعداد دانشآموزانی را که به دلایل ابتدایی در مدرسه حضور نداشتند به یکسوم تعداد اولیه خود رساند. هر پیامک با هدف اثرگذاری بر حداقل یکی از چهار باور انگیزشبخــش و کمک به دانشآموزان برای برنامهریزی در طول هفته پیشرو طراحی شــد. از آنجا که این دو مکانیســم در این طراحی با هم حضور داشتند، نمیتوان با قطعیت به این ســؤال پاسخ داد که کدامیک از این دو مکانیسم برای کاهش نرخ ترکتحصیل اثرگذاری بیشــتری داشته است. تحلیلهای بعدی این پژوهش نشــان داد که مداخلــه صورتگرفته برای آن دســته از دانشآموزانی بیشترین تأثیرگذاری را دارد که در کاسهای بیشتری ثبتنام کرده و حضور دارند. همه ما ممکن اســت در مواجهه با تصمیمهــای مهم در زندگیمان دچار خطا شــویم. مهم آن است که تا آنجا که میتوانیم بهعنوان سیاستگذار تاش کنیم محیط و شــرایط تصمیمگیری را طوری طراحی کنیم که حداقل اشــتباه و خطا صورت گیرد. دانشآموزی کــه تصمیم به ترکتحصیل میگیرد نیز از این قاعده مســتثنا نیست. سیاستگذاران آموزشی کشور باید به این مسئله بپردازند و علوم رفتاری پتانسیلهای زیادی برای مواجهه با اینگونه مسائل دارد. ‪1- Richard H. Thaler‬ ‪2- Behavioral economics‬ ‪3- Misbehaving‬ ‪4- Field experiments‬ ‪5- Thinking fast and slow‬ ‪6- Daniel Kahneman‬ ‪7- Choice Architecture‬ ‪8- Nudge‬ ‪9- Austin Community College‬ ‪10- Maine‬ ‪11- Randomized Controlled Trials (RCTs)‬ ‪12- Behavioral Insights Team‬ ‪13- James Heckman‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.