حرفی نداریم ما برای گفتن

Shargh - - موسيقي - علی مسعودی نیا

37 ســال پیش در چنین روزی گروه افســانهای «آبا» توانســت بــا ترانه «برنده تمامــش را برمیدارد» به صدر جــدول ترانههای برتــر بریتانیــا برســد. ترانــهای از آلبوم موفــق «پیشــاهنگ برتر» ‪Super Trouper(‬ ) که آلبوم یکی مانده به آخر گروه هم محســوب میشود. اما ســال 1980 تنها از این منظر برای گروه آبا سال مهمی نبــود: این گروه ســوئدی که متشــکل بودنــد از دو زوج و با ترانه «رینگرینگ» در مســابقات یوروویژن ســال 1974 نامی برای خود دســتوپا کردند و در کمتر از پنج ســال بر تارک موسیقی پاپ دنیا تکیــه زدند، در این ســال به تلخکامیهای ناشــی از موفقیتشــان رســیدند و هر دو زوج کارشان به طلاق کشید و یک سال بعد؛ یعنی پس از انتشار آلبوم «بازدیدکنندگان»، گروهشان نیز از هم پاشید.

«برنــده تمامش را برمیدارد» هشــتمین ترانه گــروه آبا بود که موفق میشــد صدرنشین جدول پرفروشها شــود. پیش از آن این گروه از ســال 1974 با آثاری چون «واترلــو»، «ماما میا»، «فرناندو»، «ملکــه در حال پایکوبی» و «نام بــازی» این رتبه را به نام خود زده بود و پس از آن هم با «پیشــاهنگ برتر» توانست بار دیگر این مقام را کســب کند. اینبار آنها دو هفته ترانه شــماره یک بودند و هشت هفتــه دیگر را هم در رتبههای بالا ســپری کردند. لابد شــگفتزده شــدهاید که میبینید در این ســیاهه خبری از ترانههای مشهورتری چــون «پول پول پول»، «بدش من بدش مــن بدش من» و «یکی از ما» نیست. خب دیگر... قرار نیست نوستالژی فرنگیها و پسندشان با ما یکی باشد.

آبا یک گروه عجیبوغریب و زیاده از حد موفق بود که هنوز هم سند موفقترین کارنامه مالی تاریخ موسیقی پاپ نیز به نام آنها ثبت شده اســت. همکاری جمعوجور و کمخرج بنی اندرسون و بیورن اولویس آنی -فرید لینگســتاد و اجنتا فالتســکوگ از سال 1972 در استکهلم آغاز شد و گروهشان با سرعتی خیرهکننده دنیا را فتح کرد. در سالهای فعالیتشان قریب به 400 میلیون نسخه از کارهایشان در سرتاسر دنیا به فروش رفت.

آبــا گروهــی بود که بــا الهام از شانســون اروپایــی و بیتهای موســیقی پاپ دیسکویی، به یک ســبک بینابین تازه دست یافت که ســنت همخوانی کُر زن و مرد را هم از موسیقی کلاسیک وام گرفته بود. مردان گروه بار اصلی آهنگســازی را برعهده داشتند و شگفتا که انگلیســیزبانان، آن لهجه اسکاندیناوی دربوداغان خوانندگان گروه را میپســندیدند و شعرهای کودکانهشان را بارهاوبارها زمزمه میکردند.

«برنــده تمامــش را برمــیدارد» از ســاختههای مشــترک بنی اندرسون و بیورن اولویس بود؛ ترانهای در حدود پنج دقیقه که بیت دیســکو داشــت، اما ملودی آن تا حدی حزنانگیز بود و البته پر از نتهای کشیده که آن بیت کوبنده را تعدیل میکرد. این ترانه اتفاقا یکی از متنهای خوب گروه آبا بهشــمار میرود که آن حزن مستتر در موسیقی را بهخوبی حمایت میکند.

راوی ترانه عشــق و زندگی را در قالب یک قمار توصیف میکند و میگویــد که باید دید برنده این بازی که خواهد بود و ســعادت از آن که خواهد شد:

«نمیخوام درباره چیزهایی حرف بزنم/ که به ســرمون اومده/ هرچند زجــرم داده/ اما من تمام کارتهام رو بــازی کردم/ تو هم تمام کارتهــات رو بازی کردی/ دیگه حرفی نمیمونه برای گفتن/ دیگه تکخالــی نمونده که رو کنیم/ برنــده تمامش رو برمیداره/ بازنده کوچیک میشــه و تاب میآره کنار پیروزی/ این سرنوشتشه». بــرای آنکه دل بانوان جمع خنک شــود بگویم کــه در بخش «این سرنوشتشــه» تقصیــر میافتد گــردن مــرد ماجرا چــون در متن «‪It’s her destiny‬ » آمده که ارجاع به ضمیر مؤنث دارد!

از این حرفهــا که بگذریــم، اعضای گروه آنقــدری در دوران فعالیتشــان پول پارو کردند که پــس از جدایی، هرکدام به خوبی و خوشــی به زندگی شخصیشان برســند. حالا همگی آنها بالای 70 سال دارند و در کارهای خیریه هم بسیار فعال هستند.

اندرســون در حوزه آهنگســازی بــه کارش ادامــه داد و چند موســیقی فیلم هم نوشــت. بیورن چند آلبوم تکی به بازار عرضه کرد و مدتی پیــش هم بابت فرار از مالیــات برایش جنجال زیادی درست شد.

فالتســکوگ، هم دوبــاره ازدواج کرد و هم دوبــاره آلبوم داد و آخرین کارش در سال 2014 با استقبال زیادی هم مواجه شد.

لینگستاد هم کارش را با آلبومهای تکی خود ادامه داد و همسر پرنس هاینریش ســوئدی شد و البته در ســال 2002 همسرش را از دست داد.

گروه آبا در سال گذشــته و سر پیری تصمیم گرفتند کدورتهای گذشــته را کنار بگذارنــد و دوباره با یکدیگر همــکاری کنند. آخرین خبری که شخصا داشــتم این بود که حضرات و نسوان مایهدار این گروه دور هم در اســتکهلم جمع شــدهاند و دارند روی یک آلبوم و یک تور کنسرت جهانی کار میکنند.

بههرحــال کنجکاویبرانگیز اســت که بدانیم اگــر دوباره آلبوم بدهند، همسنوســالهای خودشان از آن اســتقبال خواهند کرد یا نســل جوان که گوشــش از بیتهای تکنو و هاوس و ریو و امبیانت پر اســت نیز به آنها روی خوش نشــان خواهد داد. بههرحال گروه آبا نشان داده که همیشــه اگر تصمیم بگیرد میتواند برنده باشد و رسم روزگار هم این اســت که برنده تمامش را برمیدارد و میرود پی کارش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.