«بی.ام.دبلیو» وسیله پسر جوان برای اغفال دختران

Shargh - - حوادث -

دختر جوانی که در پی یک قــرار اینترنتی با جواني آشــنا شده و به خانهاش رفته بود، با شکایت به مأموران مدعی شــد از ســوی پســر جوان مورد تعرض قرار گرفته است.

به گــزارش خبرنگار ما، چندی قبل، دختر جواني به مأموران پلیس مراجعه کــرد و گفت: در یکی از شبکههای اجتماعی پســر جوانی را دیدم که خیلی مرتــب و شــیک لباس پوشــیده بود و یک ماشــین گرانقیمت هم داشــت، وقتی با هم صحبت کردیم، نســبت به من ابراز علاقه کرد و گفــت: میخواهد رابطه نزدیکی با هم داشته باشیم.

مــن هم قبول کــردم و وقتی از مــن دعوت کرد به باغش در شــهریار بروم، قبول کردم. چون پســر جوان به من گفته بود ســگهای گرانقیمتی دارد و میخواهد آنها را به من نشــان دهــد. با خودم فکر کردم این راه آشنایی خوبی است و من هم میتوانم بیشــتر او را بشناسم؛ با این حال تنها نرفتم و دوستم را هم با خودم بردم.

در ویــلا بودیم که صدایی بهجــز صدای کیارش شــنیدم و از کیارش خواستم توضیح دهد چه کسی در ویلاست. او به من گفت دوستش هم آمده است و بعد هم از من و دوســتم خواســت بــا آنها رابطه داشته باشــیم. ما قبول نکردیم و درخواست کردیم اجــازه بدهند که برویم و من بــرای کیارش توضیح دادم کــه دختری نیســتم که تن به چنیــن روابطی بدهــم. کیــارش به من گفــت اگر به خواســته او و دوســتش عمل نکنیم، ما را در خانه حبس خواهد کرد و اجازه نمیدهد کــه برویم؛ برای اینکه هرچه زودتر از آن باغ خارج شــوم و به اســارت کیارش و دوستش در نیاییم، مجبور شدیم تن به خواسته آنها بدهیم و حالا من از او شــکایت دارم؛ چون خودم و دوستم قربانی نقشه شیطانی او شدیم.

بــا توجه بــه شــکایت دختــر جــوان مأموران تحقیقــات گســتردهای را آغاز کردنــد، پروندهای در شــعبه چهارم دادســرای ویژه قتل پایتخت تشکیل شد و بازپرس آرش سیفی، دستور تحقیقات را صادر کرد. بررســیها از طریق کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی در ایــن خصوص ادامه داشــت که دختر جوان دیگری به دادسرا مراجعه کرد و از پسر بیامدبلیو سواری شکایت کرد که او را قربانی نقشه سیاه خود کرده بود.

دختر جوان گفت: مدتی قبل در یکی از گروههای تلگرامــی با پســر جوانی آشــنا شــدم. خــودروی بیامدبلیــو و تیپ عالی پســر جوان کــه در عکس تلگرامــش دیده میشــد، مــن را به ادامــه رابطه وسوســه کرد و زمانــی که او پیشــنهاد ازدواج داد، بدون هیچ تحقیقی این پیشنهاد را قبول کردم. او به بهانه صحبــت در رابطه با ازدواج من را به خانهاي ویلایی در شــهریار برد و قربانی نقشه شومش کرد. بــا توجه به این احتمال که ســه دختر جوان قربانی جنایت سیاه یک نفر شده باشــند، تصویر کیارش به سومین شــاکی پرونده نشان داده شد و به وسیله او شناسایی شد.

بــه ایــن ترتیب در ادامــه فربد دســتگیر و برای تحقیقات به شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی پایتخت منتقل شد.

مــرد جــوان درحالیکه با ســه شــاکی پرونده مواجه شده بود، منکر جنایات سیاه خود شد، گفت: اتهاماتــم را قبول ندارم، آنها قصــد اخاذی از من را دارنــد و چون میبینند که من پولدار هســتم، چنین ادعاهایی را مطرح کردهاند.

من با دو نفر از شــاکیهایم در تلگرام آشنا شدم. آنها که عکس پروفایل من را با خودروی بيامدبلیو مدل بالا میدیدند، خیلی زود پیشــنهاد دوستیام را قبول کرده و حتی پیشنهاد ازدواج به من میدادند.

اما من که میدانســتم آنها به خاطر پول و ثروت میلیاردیام من را میخواهند؛ به خواستگاریشــان نمیرفتــم و بعــد از مدتی هــم به دوســتی پایان میدادم.

دختران جوان هم که میدیدند به خواستهشــان نرســیدهاند، باهم دســت به یکی کردند و علیه من چنین شــکایتی را مطرح کردند. حتــی یکی از آنها در پیامی به من پیشنهاد داد اگر میخواهم رضایت بدهند، باید 2۳0 میلیون تومان به حســابش بریزم و من هرگز این کار را نمیکنم.

دخترانی که مدعی هســتند آنهــا را آزار و اذیت کردهام و با ترفند ربودهام، خودشان با پای خودشان برای دیدن ســگم و قلیانکشــیدن به ویلا آمدند. با توجه به اظهارات متهم و از آنجایی که ســه شاکی پرونده، متهم جوان را شناســایی کرده بودند، متهم بــرای تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهــان اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.