پرونده بنیتا به دادگاه ارجاع شد

Shargh - - حوادث -

غلامحســین اســماعیلی، رئیس کل دادگســتری اســتان تهران گفت: پرونــده بنیتا پس از صدور کیفرخواســت متهمان، به دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارجاع شــد.وی تأکید کرد: این پرونده در اســرع وقت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به صــورت ویژه و فوقالعاده رسیدگی میشود. 29 تیرماه، خبر گمشدن کودک هشتماهه به نام بنیتا و صدای لرزان مادری که از مردم تقاضای کمک میکرد، در فضای مجازی دستبهدســت شــد. هشــت روز از این ماجرا گذشــت و درحالیکه تلاشهای پــدر و مادر و فامیل و پلیس آگاهی بینتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشتماهه در رسانهها پیچید. کودک هشتماهه قربانی بیدفاعی بود که در جریان یک سرقت برای همیشه به خواب ابدی رفت. پس از اعــلام موضوع به پلیس، در جریان تحقیقات، مأمــوران پلیس آگاهی تهران متوجه رد پای دو ســارق حرفــهای لوازم داخل خودرو شدند. با شناســایی مخفیگاه یکی از این ســارقان، او اعتراف کرد خودرو و بچه در اختیار همدستش است. با دستگیری سارق دوم، او در بازجوییها منکر هرگونه ســرقت شــد تا اینکه پس از روبهروشدن با همدستش لب به اعتراف گشود. ســارق در بازجوییها اعتراف کرد پس از ســرقت خودرو از مشــیریه به همراه کودک، آن را همــان روز در یکی از خیابانهای پاکدشــت آورده و پس از بالاکشــیدن شیشــهها آن را رها کرده است. مأموران بلافاصله به محل رهاکردن خودرو در محلهای خلوت رفته و با جسد بنیتای هشتماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبهرو شدند. پس از آن، با درخواســت دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران که ریاســت آن برعهده رئیس کل دادگستری استان تهران است، پرونده فوت بنیتا از دادســرای پاکدشت به دادســرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و هفته گذشته دادستان تهران از صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد در این پرونده خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.