سیل در علیآباد کتول جان ۳ نفر را گرفت

Shargh - - حوادث -

شرق: در پی هشــدارهای هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران در برخی نقاط کشور و احتمال بروز ســیل در برخی مناطق کشــور، حادثه سیل در شب گذشــته جان سه نفر را در علیآباد کتول گرفت. طبق هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بــر بارش بــاران و احتمال طغیــان رودخانهها و ســیلابها در طی روزهای گذشــته، بارش باران در شــهرهای مختلــف، منجر به ایجاد ســیل در مناطقــی چــون علیآباد کتول شــد. براســاس اعلام معــاون امداد و نجات هلال احمر اســتان گلســتان، حادثه سیل در شــب گذشته، سه کشته بر جای گذاشــت و درحالیکه اجساد مفقود شده بودند، تیمهای امدادرســانی برای شروع عملیات تجســس به منطقه اعــزام شــدند. وی افزود: با توجه به هشدارهای دادهشده، بر اثر بارش شدید باران در شب پنجشنبه، در دهنه محمدآباد کتول و زریــنگل کتول ســیل رخ داد. در پی این حادثه، با اعلام مفقــودی یك خانواده بلافاصله شــش تیم متشــکل از 25 نفر با تمام تجهیزات به محل حادثه اعزام شــدند و عملیات تجســس با کمک نیروهــای مردمی آغاز شــد. علیرضا صیاد ادامه داد: متأســفانه، اجســاد این خانواده سهنفره پیدا شد.همچنین در طی بارندگی شب گذشته، معاون عملیات ســازمان امداد و نجات از امدادرسانی به 85 متأثر از سیل و آبگرفتگی گلستان و اعزام 1۳ تیم عملیاتی برای امدادرســانی به ساکنان شش شهر و روستا خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.