انهدام باند قاچاق اسلحه شکاری غیرمجاز

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده نیــروی انتظامــی چهارمحالوبختیــاری از انهــدام بانــد قاچاق اســلحه و کشــف 46 قبضه اســلحه شکاری غیرمجــاز در چهارمحالوبختیــاری خبــر داد. غلامعباس غــلامزاده از انهدام بانــد پنجنفره قاچــاق اســلحه و کشــف 46 قبضه اســلحه شــکاری غیرمجاز در محور اصفهان ـ شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر حمل ســلاح غیرمجــاز به دســت اعضای یک باند قاچاق ســلاح و مهمات از استانهای غربی به ســمت چهارمحالوبختیاری، مراتب در دســتور کار مأموران پلیــس امنیت عمومی نیــروی انتظامــی و مأموران گمنــام امام زمان )عــج( قرار گرفت. وی با بیــان اینکه مأموران نیروی انتظامــی با اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق شــدند یک دستگاه ســواری پژو 405 را در محــور اصفهــان – شــهرکرد متوقف کنند، خاطرنشان کرد: در بازرســی از این خودرو، 46 قبضه اسلحه شکاری شامل پنج قبضه دولول، هفت قبضه تکلول، شش قبضه وینچستر، 28 قبضه اســلحه پنجتیر کشــف و پنج قاچاقچی نیز دســتگیر شــدند. فرمانده نیــروی انتظامی چهارمحالوبختیاری در پایــان گفت: متهمان دستگیرشده به همراه سلاحهای کشفشده به مراجع قضائی معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.