اعدام تاجیکی طبق موازین شرعی و قانونی بوده است

Shargh - - حوادث -

صالحي، دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ادعاهای مطرحشده پیرامون اعدام علیرضا تاجیکی را تکذیب کرد. وی گفت: روال پرونده طبق موازین شــرعی و قانونی بوده و هیچگونه شکنجه و برخورد ناشایستي صورت نگرفته است. این مقام قضائی اضافه کرد: همه مراحل دادرســی، منصفانــه و طبق قانون طی شــده و هیچگونه مشکلی نداشــته است. وی تصریح کرد: همه مراحل دادرسی طی دادرسی منصفانه و عادلانه بوده است و دستگاه قضائی اســتان و شــوراهای حــل اختلاف و ســفیران صلح و دوســتی انجمــن حمایــت از زندانیان تــلاش زیادی بــرای اخــذ رضایــت اولیایدم درباره قصاص کردند که به نتیجه منتهی نشــد. صالحی همچنین گفت: سازمان حقوقبشر قوه قضائیه نیز اقدامات وســیع و گســتردهای برای مصالحــه انجام دادند که اولیــایدم حاضر به گذشت نشدند. این مقام قضائی درباره ادعاهای مطرحشــده درباره اینکه سن متهم کمتر از سن قانونی )18 سال( بوده اســت، بیان کرد: متهم سن بلوغ قانونی داشته است. صالحی همچنین گفت: متهــم در تمام مراحل دادرســی دارای وکیل بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.