برخورد 2 دستگاه اتوبوس شرکت واحد در نزدیکی آبشار تهران

Shargh - - حوادث -

میزان:

معــاون عملیــات اورژانس تهران گفــت: حادثه تصــادف دو دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد در شهرک شــهید باقری تهران پنــج مصــدوم به همراه داشــت. اســماعیل فراهانی گفت: در ساعت 12:14 ظهر پنجشنبه دو دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد در شهرک شــهید باقری تهران با یکدیگــر برخورد کردند که به دنبــال اعلام این حادثــه بلافاصله یک دســتگاه موتورلانس و دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. وی افزود: تکنیسین موتورلانس اورژانس تهران که با پشــت ســر گذاشتن ترافیک سنگین تهران، دقایقی پس از دریافــت این خبر به محل حادثه رســیده بود، در طی گزارشی از مصدومیت پنج نفر خبر داد که چهار نفر از آنها خانمهای 19 و ۳5ســاله و آقایــان 4۳ و سهســاله بودند کــه در محل حادثه درمان شدند. معاون عملیات اورژانس تهران خاطرنشــان کرد: در ایــن تصادف، یک خانم ۳0ســاله نیز از نقاط مختلف بدن دچار آسیب شده بود که با اقدامات درمانی مناسب تکنیســینهای اورژانس تهران به بیمارســتان دکتر شهید فیاضبخش منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.