آلبوم موسیقی «هترا» منتشر شد

Shargh - - هنر -

اولین آلبوم رســمی گروه موســیقی «هترا» با عنوان «هترا )شــمش)» به همت «نشــر و پخش جوان» منتشر شد. این در حالی است که همزمان با نشر اثر، میتوان آن را از طریق سایتهای «بیپتونز» و «ریتمــو»، بــه صــورت قانونی و آنلایــن خریداری کــرد. اولین آلبوم رســمی گروه «هترا»، مشــتمل بر هشــت قطعه به نامهای «پیدایش»، «ســپیدهدم»، «درخشش»، «تعادل»، «ساعت سایهها»، «کوهی در غرب»، «جهان زیرین» و «بازگشت»، ساخته و پرداخته شده است. این آلبوم روایتکننده یک روز کامل خدای خورشید )شمش( است؛ به هنگام سپیدهدم، شَمَش، خدای خورشید سوار بر ارابه زرینش از دروازه آسمان بر کوهی در شــرق پدیدار میشــود. او پرتو درخشان خــود را بر همه موجودات زمیــن میافکند و تاریکی و بــدی را میزداید. او همان نیرویی در نور اســت که راســتی را آشــکار میکند. به همین دلیل او در میان خدایان و انســانها بهعنوان نگهبان عدالت و برابری شناخته میشود. شمش ســفر خود را در آسمان پی میگیــرد و هنگامی که از میانه آســمان گذر میکند، ســایهها بر روی زمین بلندتر میشــوند و تاریکی هر لحظه نمایانتر میشــود تا هنگام غــروب که او وارد دروازه غربی آســمان میشود و زمین را ترک میکند. این دروازه از ســوی موجودات دهشــتناکی که نیمی انسان و نیمی کژدم هســتند، پاسداری میشود. آنها وظیفه دارند تا دروازه را برای شــمش بگشایند و پس از عبور او ببندند و به مســافران درباره خطرات نهان پشــت این دروازه هشــدار دهند. در پس این دروازه، جهان زیرین یا ســرزمین بیبازگشت قرار گرفته است. جهان زیرین، تاریک، پر از گردوخاک و نامطبوع است. همه مردگان در آنجا سرگردانند و دنبال آب میگردند؛ اما تنها چیزی که برای خوردن مییابند، خاک اســت. شــمش به جهان زیرین میرود تا سرنوشت مردگان را تعیین کند. ســپس دوباره هنگام ســپیدهدم، او به زمین برمیگردد تا بلندیها را روشــن کند. شمش هر روز و هر شب این سفر بیپایان را ادامه میدهد. گروه موسیقی «هترا» از سال ۱۳۹۳ در کنار هم مشغول به کار و ضبط آلبوم «هترا )شمش)» هستند و صادقکیا )نوازنده تنبــور(، امیررضا خاکباز )نوازنده ســازهای کوبهای(، فرشــاد پاســدار )نوازنــده گیتارالکتریک(، کیان حجازی )نوازنــده گیتاربیس(، هومن منصوری )نوازنده کیبــورد( و آروین مقصودلو )صداســازی(، اعضای اجراکننده این اثر را تشکیل میدهند. همچنین تهیهکننده ایــن کار، «کیان حجازی» بوده و «نشــر و پخش جوان» به مدیریت «نیمــا جوان»، توزیع آن را بر عهده داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.